Προϊόντα φυτοπροστασίας

Η Αγρομηχανική Βόλου Α.Ε., στην προσπάθεια της να συμβάλλει στη βελτίωση της φυτοπροστασίας, έχει καταρτίσει Προγράμματα Φυτοπροστασίας για τις κυριότερες καλλιέργειες, που μπορούν να αξιοποιηθούν και να βελτιωθούν από τους τοπικούς γεωπόνους και να προσαρμοσθούν στις συνθήκες κάθε περιοχής.

Τα Προγράμματα Φυτοπροστασίας εκτός των άλλων περιλαμβάνουν και ένα πλήρες σχέδιο εφαρμογών βασισμένο στα προϊόντα που διαθέτει η εταιρία.

 

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Πρόκειται για προϊόντα που αποτελούνται από δραστικές ουσίες, αντιφυτοτοξικά ή συνεργιστικά, ή περιέχουν τέτοιες ουσίες, και προορίζονται για μία από τις ακόλουθες χρήσεις:

  • να προστατεύουν τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα από κάθε είδους επιβλαβείς οργανισμούς ή να προλαμβάνουν τη δράση των οργανισμών αυτών, εκτός αν τα προϊόντα αυτά θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται για λόγους υγιεινής και όχι για την προστασία των φυτών ή των φυτικών προϊόντων.
  • να επηρεάζουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, όπως τις ουσίες που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους, εκτός αν πρόκειται για θρεπτικά στοιχεία.
  • να διατηρούν τα φυτικά προϊόντα, εκτός εάν πρόκειται για ουσίες ή προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικές κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τα συντηρητικά.
  • να καταστρέφουν ανεπιθύμητα φυτά ή μέρη φυτών, εκτός από τα φύκη
  • να επιβραδύνουν ή να προλαμβάνουν την ανεπιθύμητη ανάπτυξη φυτών, εκτός από τα φύκη.

Δραστικές ουσίες: οι ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των μικροοργανισμών, που έχουν γενική ή ειδική δράση προστασίας από επιβλαβείς οργανισμούς ή δρουν επί φυτών, μερών φυτών ή φυτικών προϊόντων.

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/EOK και 91/414/EOK του Συμβουλίου.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων υπό εμπορική μορφή καθώς και για τη διάθεσή τους στην αγορά, τη χρήση και τον έλεγχό τους μέσα στην Κοινότητα. Ο παρών κανονισμός αυξάνει το επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, συμβάλλει στην καλύτερη προστασία της γεωργικής παραγωγής, και διευρύνει και εδραιώνει την ενιαία αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ο κανονισμός επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα επιδιώκει την εναρμόνιση της διάθεσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά *. Εξάλλου, θέλει να συμμετέχει στη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής.

 

Το πεδίο εφαρμογής τοu παρόντος κανονισμού καλύπτει τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τις δραστικές ουσίες τους *.

 

Ο κανονισμός ορίζει κριτήρια έγκρισης των δραστικών ουσιών. Μία δραστική ουσία εγκρίνεται εφόσον πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στα σημεία 2 και 3 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού. Τα κριτήρια αυτά αφορούν την αποτελεσματικότητα της ουσίας, τη σύνθεσή της, τα χαρακτηριστικά της, τις διαθέσιμες μεθόδους ανάλυσης, τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, την οικοτοξικότητα, τη σημασία των μεταβολιτών και των υπολειμμάτων. Έτσι, μία δραστική ουσία εγκρίνεται μόνοv όταν δεν έχει ταξινομηθεί ως μεταλλαξιγόνος, καρκινογόνος ή τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α ή 1Β, και όταν δεν θεωρείται ότι διαθέτει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής. Εξάλλου, εάν μία δραστική ουσία θεωρείται έμμονος οργανικός ρύπος ή έμμονη, βιοσυσσωρευτική και τοξική ή ακόμη άκρως έμμονη και άκρως βιοσυσωρρευτική, δεν μπορεί να εγκριθεί.

 

Η πρώτη έγκριση ισχύει για περιορισμένη περίοδο, η οποία δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη, και μπορεί να υπόκειται σε όρους και περιορισμούς που αφορούν, για παράδειγμα, την καθαρότητα της δραστικής ουσίας, την καλλιέργεια-στόχο, την κατηγορία των χρηστών.

 

Η έκδοση αδειών διάθεσης στην αγορά για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα παραμένει στη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους αιτούντες στο κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου το προϊόν θα διατεθεί στο εμπόριο για πρώτη φορά. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από δύο φακέλους οι οποίοι περιέχουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, ώστε να καθίσταται εφικτή η εκτίμηση των πιθανών επιδράσεων του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και του πιθανού αντίκτυπου στο περιβάλλον. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αιτούντα ή τον παραγωγό μπορούν να προστατεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας, όταν αποτελούν βιομηχανικό ή εμπορικό απόρρητο.

 

Η προθεσμία που προβλέπεται για την εξέταση μίας αίτησης άδειας διάθεσης στην αγορά ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος περιορίζεται σε δώδεκα μήνες από την παραλαβή της αίτησης από το κράτος μέλος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το κράτος μέλος ελέγχει κατά πόσο το εν λόγω προϊόν πληροί τους όρους αδειοδότησης. Εάν χρειάζονται συμπληρωματικές πληροφορίες, το κράτος μέλος μπορεί να παρατείνει την αρχική προθεσμία εξέτασης, προκειμένου να επιτρέψει στον αιτούντα να τις υποβάλει. Η επιπλέον αυτή προθεσμία δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες και λήγει κατά την παραλαβή των πρόσθετων πληροφοριών από το κράτος μέλος. Αν, κατά τη λήξη της προθεσμίας, ο αιτών δεν έχει υποβάλει τα ελλείποντα στοιχεία, το κράτος μέλος ενημερώνει τον αιτούντα ότι η αίτηση δεν είναι αποδεκτή.

 

Οι άδειες διάθεσης στην αγορά ισχύουν για δέκα έτη και επιδέχονται ανανέωση. Το κράτος μέλος μπορεί να επανεξετάσει μία άδεια ανά πάσα στιγμή, αν η άδεια δεv συμμορφώνεται πλέον προς μία από τις προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά. Σε τέτοια περίπτωση, το κράτος μέλος μπορεί να προχωρήσει σε ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας.

 

Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, που θεσπίζεται με αυτόν τον κανονισμό, επιτρέπει στον κάτοχο άδειας να διαθέτει το προϊόν στην αγορά άλλου κράτους μέλους, στοv βαθμό που οι γεωργικές, φυτοϋγειονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες είναι συγκρίσιμες στις εκάστοτε περιοχές. Ωστόσο, το κράτος μέλος μπορεί να περιορίσει ή να απαγορεύσει προσωρινά την κυκλοφορία προϊόντος στην επικράτειά του, αν το προϊόν αυτό παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, ή για το περιβάλλον.

 

Ο κανονισμός, προκειμένου να μη στερηθούν ορισμένες καλλιέργειες μέσα προστασίας, επιτρέπει στον κάτοχο άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, η οποία έχει ήδη χορηγηθεί για το συγκεκριμένο κράτος μέλος, να ζητήσει επέκταση της άδειας σε χρήσεις ήσσονος σημασίας που δεν καλύπτονται ακόμα από την εν λόγω άδεια. Οι διευρύνσεις χρήσης αυτές καλύπτονται επίσης από την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

 

Τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, τα κράτη μέλη ενημερώνουν τις πληροφορίες σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί ή αποσυρθεί. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι προσβάσιμες στο κοινό.

 

Η προσωρινή άδεια μπορεί να χορηγηθεί για τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστική ουσία, η οποία δεν έχει ακόμη εγκριθεί. Η προσωρινή άδεια χορηγείται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

 

Για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ισχύουν οι απαιτήσεις που προβλέπονται από την οδηγία 1999/45/ΕΚ για επικίνδυνα παρασκευάσματα. Η συσκευασία των προϊόντων αυτών πρέπει να αποφεύγει την παραπλάνηση των καταναλωτών ως προς τη χρήση τους.

 

Τα κράτη μέλη διενεργούν επίσημους ελέγχους προκειμένου να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. Οριστικοποιούν και διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την έκταση και τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων εντός έξι μηνών από το τέλος του έτους το οποίο αφορούν οι εκθέσεις. Η Επιτροπή απευθύνεται σε εμπειρογνώμονες προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν γενικούς και ειδικούς ελέγχους στα κράτη μέλη. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν σκοπό να επαληθεύσουν τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη.

 

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει έκτακτα μέτρα προκειμένου να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη χρήση και/ή την πώληση ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος, όταν είναι πιθανό αυτό να συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για το περιβάλλον και αυτός ο κίνδυνος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά με τα μέτρα που λαμβάνουν το ή τα οικεία κράτη μέλη.

Μελέτες – Προγράμματα

Φιλοσοφία της Αγρομηχανικής Βόλου Α.Ε. σχετικά με τα επιδοτούμενα προγράμματα

Η δυνατότητα ενίσχυσης των επενδύσεων των επιχειρήσεων εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τον αποτελεσματικό συνδυασμό:

α) της επιχείρησης, για:

• τον αποδοτικό σχεδιασμό και προγραμματισμό των επιδοτούμενων επενδύσεων

• την υποστήριξη της βιωσιμότητας της επένδυσης

• την τεκμηρίωση εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της επένδυσης,

• την τεκμηρίωση επάρκειας των απαραίτητων άυλων και υλικών πόρων για την υλοποίηση της επένδυσης,

• την τεκμηρίωση της αξιοπιστίας της για την υλοποίηση της επένδυσης (θετικά ιστορικά οικονομικά στοιχεία, ανοδικοί ρυθμοί ανάπτυξης, υλοποίηση επενδύσεων, κλπ),

• την τεκμηρίωση της οργανωτικής και διοικητικής επάρκειας συμμετοχής, διαχείρισης και υλοποίησης της επένδυσης.

β) του συμβούλου, για:

• την επιλογή του βέλτιστου συνδυασμού των επενδυτικών δράσεων για την εξασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος

• την πλήρη ενημέρωση της επιχείρησης, προϋποθέσεις συμμετοχής, περιορισμοί, κλπ και την αποτελεσματική διαχείριση των «επικίνδυνων» σημείων

• τη σύνταξη πλήρους οικονομοτεχνικής μελέτης τεκμηρίωσης της επένδυσης

• την τήρηση όλων των τυπικών προδιαγραφών μεθοδολογία συγγραφής, χρήση προτύπων, δομή φακέλου, δικαιολογητικά, κλπ.,

• την τεκμηρίωση των κρίσιμων σημείων που βαρύνουν σημαντικά στην αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων

• τη συστηματική οικονομική διαχείριση κατά την υλοποίηση, για την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων μείωσης της επιδότησης.

Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων

Τα τελευταία χρόνια η εταιρία δραστηριοποιείται στην εμπορία αγροτικών προϊόντων (σιτηρά, ψυχανθή, όσπρια, καλαμπόκι) συνεργαζόμενη με τις κορυφαίες εταιρίες στον ελληνικό χώρο.
Στόχος μας είναι να μην μείνουμε μόνο στην εμπορία αγροτικών προϊόντων κοινής μορφής αλλά σε συνεργασία με μεγάλες εταιρίες μεταποίησης να προχωρήσουμε σε υψηλού επιπέδου παραγωγή προϊόντων θα προέρχονται από καλλιέργειες που εφαρμόζουν σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιέργειας
Συνεργαζόμαστε με επιλεγμένους συνεργάτες που επιλέγουν και δεσμεύουν τις ποσότητες εκείνες των προϊόντων που κρίνονται κατάλληλες για εμπορία καθώς και μεταποιητικές επιχειρήσεις που η ποιότητα των προϊόντων είναι ένα από τα πρωτεύοντα μελήματα τους.

Leaves

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

ΔΕΣ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Πιστοποιημένος Φορέας Α΄ για όλη τη Μαγνησία

Logo black

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

Partners logo
Partners logo
Partners logo
Partners logo
Partners logo
Partners logo
Partners logo
Partners logo
Partners logo
Partners logo