Πολιτική απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας της εταιρίας ΑΓΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΕ διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

Η ΑΓΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΕ προβαίνει σε σύννομη  επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας, λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και εν γένει τηρεί όλες τις αρχές που πρέπει να διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τελούσα σε απόλυτη συμμόρφωση με το ισχύουσα  νομοθεσία.

Αναλυτική ενημέρωση για την εκ μέρους της εταιρίας ΑΓΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΕ επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να λάβετε εδώ.

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της εταιρίας ΑΓΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΕ σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η ΑΓΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΕ  δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.