Image article

Ανοίγει το σύστημα για ενισχύσεις κτηνοτρόφων, Γενάρη η πληρωμή

22/12/2022

Ανοίγει το σύστηµα υποβολής δηλώσεων για την επιδότηση ζωοτροφών, έπειτα από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης του Μέτρου 22 την περασµένη Πέµπτη, το οποίο αφορά σε ένα κονδύλι ύψους 89 εκατ. ευρώ που θα κατανεµηθεί στους δικαιούχους κτηνοτρόφους βάσει του µεγέθους των µονάδων τους.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων στήριξης-πληρωµής θα διαρκέσει 10 ηµέρες, µε το σύστηµα που φιλοξενείται στο gov.gr να παραµένει ανοιχτό έως τις 29 ∆εκεµβρίου. Αυτό σηµαίνει πως οι ενισχύσεις θα πιστωθούν στους λογαριασµούς των δικαιούχων κατά πάσα πιθανότητα τις πρώτες ηµέρες του 2023. Η πρόσκληση απευθύνεται σε αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, πτηνοτρόφους και χοιροτρόφους.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειµένου να ενταχθούν στο εν λόγω µέτρο, υποβάλλουν προς την ΕΥ∆ ΣΣ ΚΑΠ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση του Μέτρου. Η εγγραφή στο εν λόγω σύστηµα και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στον ιστότοπο eae.opekepe.gov.gr.

Εγχειρίδιο Οδηγιών συµπλήρωσης της αίτησης θα υπάρχει αναρτηµένο σε ηλεκτρονική µορφή στον εν λόγω ιστότοπο.

Σύµφωνα µε την προκήρυξη, οι υποψήφιοι δικαιούχοι κατά τη συµπλήρωση της αίτησης δηλώνουν ότι:

δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για χρηµατοδότηση ή/και δεν έχουν λάβει οικονοµική ενίσχυση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραµµα µε τον ίδιο σκοπό και τις ίδιες προϋποθέσεις.

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς µέσω του ΠΣ, λαµβάνει µοναδικό κωδικό και ηµεροµηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκµαίρεται το εµπρόθεσµο της υποβολής.

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή στο ΠΣ της αίτησης στήριξης– πληρωµής, καθώς και η εµπρόθεσµη οριστικοποίησή της, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος εκτυπώνει την οριστικοποιηµένη αίτηση και τη φυλάσσει στο αρχείο του.

Οι υποψήφιοι µπορούν να διορθώνουν και να ανακαλούν εν όλω ή εν µέρει την αίτηση στήριξης-πληρωµής, µέσω του ΠΣ, ακόµη και µετά την οριστική υποβολή της, µέχρι όµως τις 29 ∆εκεµβρίου. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι ακολουθούν διαδικασία ανάλογη της αρχικής υποβολής της αίτησης.

Στόχος του Μέτρου είναι η παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, µε σκοπό την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ειδικότερα τη µεγάλη αύξηση των τιµών των ζωοτροφών που οδηγεί σε µεγεθυµένο κόστος παραγωγής στην κτηνοτροφία, επηρεάζοντας σηµαντικά και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

Υπενθυµίζεται ότι τα ποσά στήριξης προκύπτουν βάσει του συστήµατος κλάσεων που είχε ανακοινωθεί πριν από µερικές εβδοµάδες, όταν δηµοσιεύθηκε η σχετική απόφαση. Για εκµεταλλεύσεις µε περισσότερα από 100 αιγοπρόβατα και περισσότερα από 15 παραγωγικά βοοειδή, υπάρχει απαίτηση εµφάνισης τζίρου τουλάχιστον 2.000 ευρώ. Σε όλους τους επιδοτούµενους τοµείς της κτηνοτροφίας, προβλέπεται µια προσαύξηση 15% (επί των ποσών που αναγράφονται παρακάτων) για τις νησιωτικές περιοχές.

Στην περίπτωση της αιγοπροβατοτροφίας, υπάρχουν 10 συν τρεις κλάσεις (οι τρεις αφορούν στη Β. Εύβοια) και τα ποσά ενίσχυσης ξεκινούν από τα 100 ευρώ για εκµεταλλεύσεις µε 11 έως 24 ζώα και να φτάνουν τις 5.480 ευρώ για εκµεταλλεύσεις άνω των 950 αιγοπροβάτων.

Βάσει των πινάκων, µια εκµετάλλευση µε 110-120 αιγοπρόβατα αξιώνει ενίσχυση γύρω από τα 7 ευρώ το κεφάλι, αφού εµπίπτει στην κλάση ενίσχυσης των 800 ευρώ.

Για τον τοµέα της βοοτροφίας το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυµαίνεται από 120 ευρώ έως και 7.000 ευρώ ανά κτηνοτροφική εκµετάλλευση, ανάλογα µε την κλάση που ανήκει ο κάθε δικαιούχος και την έδρα της εκµετάλλευσης, βάσει του αριθµού των βοοειδών που κατέχει, όπως αυτός προσδιορίζεται µετά τους σχετικούς ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τον τοµέα της ωοπαραγωγού πτηνοτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυµαίνεται από 700 ευρώ έως 15.000 ευρώ. Για τον τοµέα της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυµαίνεται από 2.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ.

Για τον τοµέα της χοιροτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυµαίνεται από 1.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγµατοποιεί τους προβλεπόµενους ελέγχους για την επιβεβαίωση τήρησης των κριτηρίων επιλεξιµότητας και την αποφυγή διπλής χρηµατοδότησης ή υπεραντιστάθµισης από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα µε την µορφή άµεσης επιχορήγησης στον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής. Το ανώτατο ποσό της στήριξης στο πλαίσιο του παρόντος µέτρου δεν µπορεί να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ ανά κτηνοτρόφο.

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα