Δημοσιεύσεις εταιρείας

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 2019
Αποτελέσματα χρήσης 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 2018
Ισολογισμός 2018
Πληρωμές ΓΕΜΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 2017
Αποτελέσματα χρήσης 2016
Ισολογισμός 2016
Ισολογισμός Αγρομηχανικής Βόλου Α.Ε. 2015
Ισολογισμός Αγρομηχανικής Βόλου Α.Ε. 2014