Image article

Εφικτή για όλες τις παραγωγές η μείωση φόρου εισοδήματος 50% με την υπογραφή συμβολαίου πώλησης

20/10/2022

Στις 15 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα στην ΑΑΔΕ στην οποία θα κατατίθενται συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας ώστε να υπολογιστεί η έκπτωση φόρου 50% στα αγροτικά εισοδήματα για όσους αγρότες διέθεσαν ή σκοπεύουν να διαθέσουν τη φετινή τους παραγωγή βάσει των διατάξεων που έφερε ο πρόσφατος νόμος.

Βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου, ωστόσο ήδη από κύκλους φοροτεχνικών αναπτύσσονται πιέσεις ώστε να παραταθεί η λειτουργία της βάσης για τουλάχιστον ένα μήνα μέσα στο 2023, προκειμένου να υπάρξει μια εξοικείωση με το νέο μοντέλο αλλά και για να γίνει η απαιτούμενη προετοιμασία από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Άλλωστε η φόρμα που θα συμπληρώσουν οι αγρότες και οι αγοραστές της παραγωγής τους δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα. Οι πληροφορίες θέλουν τις ηµέρες αυτές να οριστικοποιούνται οι λεπτοµέρειες και οι απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούνται κατά την συμπλήρωση αυτής, μαζί με τα κριτήρια που θα προσδιορίζουν τον έλεγχο της παραγωγής, δηλαδή τον τρόπο βάσει του οποίου θα διαπιστώνεται ότι η εκάστοτε σύμβαση συμβολαιακής καλύπτει πράγματι το 75% της παραγωγής του αγρότη.

Σε κάθε περίπτωση, η διατύπωση του νόμου και η διευκρινιστική εγκύκλιος που ακολούθησε, αφήνουν να εννοηθεί πως σε όσες περιπτώσεις το τιμολόγιο αγοράς συνοδεύεται από μια τέτοια σύμβαση, τότε ενεργοποιείται η ευνοϊκή διάταξη για τη μειωμένη στο μισό φορολογική υποχρέωση του παραγωγού. Και αυτό γιατί σε κανένα από τα νομικά κείμενα δεν προβλέπεται η υποχρέωση αναγραφής σταθερής τιμής, όπως γίνεται κατά κανόνα στις κλασσικές εκφράσεις της συμβολαιακής καλλιέργειας, κάτι που διευκολύνει την

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν κάποιος αγρότης δεν είναι μέλος σε κάποιο συλλογικό σχήμα ούτε για παράδειγμα καλλιεργεί σκληρό σιτάρι βάσει συμβολαίου με κάποια βιομηχανία, τότε, εφόσον παραδίδει σε μια επιχείρηση, έμπορο ή μεταποιητή πάνω από το 75% της παραγωγής του από ένα συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να ζητήσει την εν λόγω σύμβαση και να τύχει της μείωσης στην φορολογία του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παραδείγματα που παραθέτει ο φοροτεχνικός Γιώργος Παπαδημητρίου, μέσα από την στήλη του στην εφημερίδα Agrenda. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας παραγωγός που καλλιεργεί βαµβάκι και σιτάρι, τις οποίες πουλάει σε δύο διαφορετικούς εµπόρους, τότε, θα πρέπει να κάνει δύο συµβάσεις συµβολαιακής γεωργίας, µία µε το εκκοκκιστήριο και µία µε τον έµπορο  που αγόρασε το σιτάρι.

Σε μια διαφορετική περίπτωση, όπου ο αγρότης καλλιεργεί βιοµηχανική ντοµάτα και πιπεριές και είναι µέλος οµάδας παραγωγών βιοµηχανικής τοµάτας, τότε για τις ντομάτες δεν απαιτείται να κάνει κάτι αφού θα τις διαθέσει μέσω του σχήματος που συμμετέχει. Πρέπει όµως να κάνει σύµβαση συµβολαιακής γεωργίας µε τον έµπορο που θα αγοράσει τις πιπεριές.

Στην περίπτωση αγρότη που καλλιεργεί τριφύλλι και διαθέτει όλη την παραγωγή του σε μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα. Είναι προς το συμφέρον του να συνάψει σύµβαση συµβολαιακής γεωργίας µε τον κτηνοτρόφο στον οποίο πουλά την παραγωγή του, διαφορετικά δεν θα τύχει της έκπτωσης του φόρου.

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του σχετικού νόμου, [..Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της παρ. 1 οι οποίοι παράγουν προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), µε εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και

(α) είτε είναι µέλη νοµικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραµµένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και προµηθεύουν αυτό µε το 75% τουλάχιστον των όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής τους,

(β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συµβολαιακής γεωργίας το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Για την εφαρµογή της παρούσας υποπερίπτωσης απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον µίας (1) σύµβασης συµβολαιακής γεωργίας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα απόφαση, ανά προϊόν ή παρεµφερή προϊόντα, µε την οποία ο παραγωγός δεσµεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων µε το 75% τουλάχιστον των όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής του…].

ΠΗΓΗ:AGRONEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα