Image article

Νέα απόφαση βγάζει τους πωλητές λαϊκών αγορών εκτός ΓΕΜΗ

17/10/2022

Η απόφαση 96618/13-10-2022 φέρνει καλά νέα για τους παραγώγους λαϊκών αγορών. Συγκεκριμένα διαγράφονται οι κωδικοί 47.81.10.01 και 47.89.10.01 που αφορούν σε παραγωγούς πωλητές που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο και δεν έχουν καμιά υποχρέωση απέναντι στο ΓΕΜΗ.

Οι κωδικοί που διαγράφονται και προστίθενται:

α) διαγράφεται η Ομάδα NACE1 με κωδικό 03.2 και τίτλο «Υδατοκαλλιέργεια»,

β) διαγράφονται οι κωδικοί 47.81.10.01 και 47.89.10.01 που αφορούν σε παραγωγούς πωλητές που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο,

γ) προστίθεται ο κωδικός 69.10.18.01 «Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών»,

δ) συμπληρώνεται η περιγραφή του κωδικού 41.20.20.01 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης της παρ. 4 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους»,

ε) αντικαθίσταται η περιγραφή του κωδικού 66.22.10.08 από «Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων» σε «Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων».

Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά:

1. Οι εταιρείες: Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) του Ν. 4548/2018 , η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του Ν. 3190/1955, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του Ν. 4072/2012, η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία του Ν. 4072/2012, η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό του άρθρου 784 ΑΚ και του άρθρου 270 του Ν. 4072/2012.

2. Οι Συνεταιρισμοί: ο Αστικός Συνεταιρισμός του Ν. 1667/1986, στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός, ο οικοδομικός συνεταιρισμός και η ενεργειακή κοινότητα, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοιΝ.Σ.ΕΠ.) και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων του Ν. 4430/2016 , ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΝ.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999.

3. Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2137/1985/ΕΟΚ (L 199, διορθωτικό L 247) που έχει την έδρα του στην ημεδαπή, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 (L 294) που έχει την έδρα της στην ημεδαπή, ια) η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 (L 207), που έχει την έδρα της στην ημεδαπή.

4. Τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και έχουν νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρεται στην περ. ιβ), τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περ. ιβ) και ιγ),

5. Η κοινοπραξία του άρθρου 293 του Ν. 4072/2012,

6. οι ατομικές επιχειρήσεις με εγκατάσταση στην ημεδαπή και σκοπό το κέρδος που:

  • διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους, κατά σύνηθες επάγγελμα, ή
  • διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να εγγράφονται προαιρετικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί του Ν. 4673/2020.

 

Δεν εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) οι αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών,

β) τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 27/1975 και τον α.Ν. 378/1968,

γ) η Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον Ν. 959/1979 και η Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) που συστήνεται κατά τον Ν. 3182/2003,

δ) τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967.

Τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. εξειδικεύονται ως εξής:

α) Ετήσιο τέλος Γ.Ε.ΜΗ.. Καταβάλλεται από όλους τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και το ύψος του καθορίζεται ανά κατηγορία υπόχρεου. Στις περιπτώσεις νεοσύστατων υπόχρεων προσώπων, το ύψος του τέλους υπολογίζεται αναλογικά και καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου από τη σύσταση έτους. Στις περιπτώσεις υπόχρεων που διαγράφονται πριν από το πέρας του έτους, το ύψος του τέλους υπολογίζεται αναλογικά με τους μήνες κατά τους οποίους ήταν ενεργοί. Αν το υπόχρεο πρόσωπο βρίσκεται σε πτωχευτική διαδικασία, δεν οφείλεται ετήσιο τέλος. Αν το υπόχρεο πρόσωπο έχει τεθεί σε λύση, το ετήσιο τέλος περιορίζεται στο μισό.

β) Τέλος καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η αρχική καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. προϋποθέτουν την προηγούμενη καταβολή τέλους, το οποίο είναι ενιαίο για όλους τους υπόχρεους. Ειδικά οι αυτόματες καταχωρίσεις πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν απαιτούν έλεγχο νομιμότητας πραγματοποιούνται ατελώς.

γ) Τέλος λήψης πιστοποιητικών και αντιγράφωΝ. Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών, των αντιγράφων και των αποσπασμάτων που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 46, ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ειδικό τέλος. Οι υπόχρεοι δικαιούνται ετησίως να λαμβάνουν ατελώς ένα (1) από τα πιστοποιητικά της παρ. 3 του άρθρου 46. Ειδικά για την απόκτηση αντιγράφων των πράξεων και των στοιχείων των άρθρων 33, 34 και 35, μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε.-B.R.I.S., τα τέλη δεν υπερβαίνουν το διοικητικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ανάπτυξης και τήρησης των συνδεόμενων μητρώων.

δ) Τέλος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου. Η καταβολή του τέλους προϋποθέτει η δέσμευση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου να γίνει από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 55 ή να γίνει προδέσμευση αυτής από τον ενδιαφερόμενο υπόχρεο, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Η ηλεκτρονική δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από τον ίδιο τον υπόχρεο πραγματοποιείται ατελώς.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Για παραβάσεις του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και τον εταιρικό τύπο ή την κατηγορία μεγέθους που ανήκει η οντότητα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014.

 

Στην υπ’ αριθμόν 94083/30-09-2022 εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε για διευκρινήσεις προς τις ατομικές επιχειρήσεις φαρμακείων αναφέρεται: η εγγραφή όλων των ατομικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακείων, θα λάβει χώρα αυτομάτως μέσω διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. με το ΓΕ.Μ.Η.. Συνεπώς, δεν τίθεται κανένα ζήτημα προθεσμιών εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων στο Γ.Ε,ΜΗ. ή επιβολής προστίμου σε ατομική επιχείρηση σχετικά με την παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, ενόψει και του γεγονότος ότι η υπουργική απόφαση σχετικά με την επιβολή προστίμων πρόστιμα τελεί υπό έκδοση.»

Στην παρακάτω διεύθυνση γίνεται η εγγραφή στα μητρώα του Γενικού ΕμπορικούΜητρώου (Γ.Ε.ΜΗ)

https://services.businessportal.gr/welcome/ggpsIntro

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή:

  • ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου, υπογεγραμμένη από το φορέα της επιχείρησης, η οποία συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες, που υπάρχουν σ’ αυτήν.
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την επίδοση δήλωσης ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ (σε φωτοτυπία).
  • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ε.Ε. ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ή ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός Ε.Ε. (σε φωτοτυπία)
  • ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, που απαιτείται για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (σε φωτοτυπία).
  • ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος (σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται αυτοπροσώπως από το φυσικό πρόσωπο της ατομικής επιχείρησης)
  • ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΓΕΜΗ (10 ευρώ)

 

 

Το Τέλος καταχώρισης ΓΕΜΗ (10 ευρώ) εκδίδεται ηλεκτρονικά στο www.businessportal.gr . Καταβάλλεται σε όλες τις τράπεζες και ηλεκτρονικά με e-banking. Στο e-banking στις πληρωμές προς επιμελητήρια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα