Image article

Οι προτεραιότητες στο νέο πίνακα μοριοδότησης των Σχεδίων Βελτίωσης

29/12/2022

Με αρκετές διαφορές σε σχέση µε το 2017 δηµοσιεύτηκε ο νέος πίνακας µοριοδότησης των Σχεδίων Βελτίωσης ο οποίος θέλει αρκετή και καλή µελέτη, εφόσον ο ανταγωνισµός προβλέπεται µεγάλος για την ένταξη στο Μέτρο.

Bαμβάκι και αμπέλι με  προτεραιότητα στον  καινούριο πίνακα  μοριοδότησης των  Σχεδίων Βελτίωσης

Στις διαφορές περιλαµβάνονται η προτεραιότητα σε ενταγµένους σε σχήµατα, σε επενδύσεις ΑΠΕ και σε εκµεταλλεύσεις µε άνω των 25.000 ευρώ Τυπική Απόδοση. Επιπλέον το βαµβάκι, το ρύζι και η αµπελοκαλλιέργεια θα θεωρούνται πλέον τοµείς προτεραιότητας (6 µόρια).


Σηµειώνεται πως η ελάχιστη βαθµολογία ένταξης δεν έχει ακόµη ανακοινωθεί. Τα κριτήρια που είναι στο χέρι των παραγωγών να τα «πιάσουν» µε βάση το φάκελο που θα καταθέσουν είναι:

 • Το ύψος της επένδυσης ανάλογα την παραγωγική δυναµικότητα. Η επένδυση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 60.000 ευρώ για ΟΣ∆Ε 2022 µε Τυπική Απόδοση έως 15.000 ευρώ. Για ΟΣ∆Ε µε Τυπική Απόδοση άνω των 15.000 ευρώ οι αιτούµενες δαπάνες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 4πλάσιο της δυναµικότητας. Για παράδειγµα, ένας βαµβακοπαραγωγός µε 145 στρέµµατα δηλωµένα και άρα τυπική απόδοση 22.000 ευρώ δεν θα πρέπει να κατεβάσει φάκελο άνω των 88.000 ευρώ κόστους. Αυτό είναι και το κριτήριο µε τη µεγαλύτερη βαρύτητα (17 µόρια) από όλον τον πίνακα.
 • Επίσης σηµαντικό κριτήριο (12 µόρια) είναι το είδος της επένδυσης. Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ (άνω του 15% του συνολικού κόστους), σε σταβλικές εγκατάστάσεις, εξοπλισµό ζωικής παραγωγής και θερµοκήπια είναι εκείνες που δίνουν µόρια. Επίσης οι «Επενδύσεις που αφορούν στην προετοιµασία για πρώτη πώληση», παρέχουν µοριοδότηση, δηλαδή ψυγεία, αποφλοιωτήρια, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια.
 • Η τεκµηριωµένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 20% του αιτούµενου προϋπολογισµού κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης για 3,5 µόρια.
 • Να γίνει µέλος οργάνωσης παραγωγών ή συνεταιρισµιού για 2,4 έως 3,6 µόρια.
 • Να προχωρήσει σε καινοτόµες επενδύσεων, κριτήριο που µπορεί να επιβραβεύσει µε έως και 7 µόρια.

Συνολικά λοιπόν περί το 40% της µοριοδότησης εξαρτάται από ενέργειες που µπορεί να κάνει ο παραγωγός. Τα υπόλοιπα είναι κριτήρια που δεν εξαρτώνται από τον τρόπο που θα διαµορφωθεί ο φάκελος, όπως για παράδειγµα η ηλικία του παραγωγού, ο παραγωγικός προσανατολισµός που έχει στην υφιστάµενη κατάσταση κ.α..

Εν ολίγοις, ένας νέος αγρότης του 2021 που εκτρέφει αιγοπρόβατα µπορεί να συγκεντρώσει µία σηµαντική βαθµολογία αν βάλει στο φάκελό του ΑΠΕ.

Μένει να εξακριβωθεί η ελάχιστη βαθµολογία ένταξης

Σηµειώνεται εδώ πως στην υπό διαβούλευση προκήρυξη δεν ορίζεται κάποια ελάχιστη βάσης ένταξης στο πρόγραµµα, ωστόσο αυτή θα γνωστοποιηθεί στην προκήρυξη.  Σε περίπτωση ισοβαθµίας, θα προτιµηθεί έναντι των υπολοίπων το αίτηµα στήριξης µε το χαµηλότερο αιτούµενο προϋπολογισµό.

Οι βαθμοί στον πίνακα που φιλοξενείται υπολογίζονται με τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή βαρύτητας με την μοριοδότηση. Για παράδειγμα στο κριτήριο 1.1 η βαθμο- λογία είναι 6 (0,06 επί 100), στο 1.2 είναι 4 και στο 2.1 είναι 5.

Αγορά γης μεταξύ αδελφών και στο 10% των δαπανών

Η αγορά γης θα είναι για πρώτη φορά επιλέξιµη στα Σχέδια Βελτίωσης. Συγκεκριµένα, προβλέπεται πως έως και το 10% των δαπανών που περιλαµβάνει ένας φάκελος θα µπορεί να αφορά την αγορά γης. Σηµειώνεται πως δεν είναι επιλέξιµη η αγορά αγροτεµαχίου από «ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς» όπως λέει το θεσµικό πλαίσιο, κάτι που δεν αποκλείει τις συναλλαγές µεταξύ αδελφών. Συγκεκριµένα για την αγορά γης ισχύουν τα εξής:

 1. Η αγορά πρέπει να αφορά αγροτεµάχιο το οποίο είναι όµορο µε ιδιόκτητο αγροτεµάχιο της εκµετάλλευσης. Μετά την ολοκλήρωσή της το νεοαποκτηθέν αγροτεµάχιο πρέπει να κατέχεται κατά πλήρη κυριότητα. ∆εν είναι επιλέξιµο το τίµηµα κατά το ποσό το οποίο υπερβαίνει την αντικειµενική τιµή της περιοχής ή, εφόσον δεν υφίσταται αντικειµενική τιµή, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εκτίµηση της ∆.Ο.Υ.
 2. ∆εν είναι επιλέξιµη η αγορά αγροτεµαχίου από ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς.
 3. ∆εν είναι επιλέξιµη η αγορά αγροτεµαχίου το οποίο έχει µεταβιβαστεί στον πωλητή µετά τις 31 Αυγούστου 2022.
 4. Η δαπάνη για την αγορά γης δεν µπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών επιλέξιµων δαπανών.

Επιλέξιµες δαπάνες

Πέρα από τρακτέρ, παρελκόµενα και αγορά γης, στις επιλέξιµες δαπάνες είναι επίσης τα εξής:

 1. Σταβλικές εγκαταστάσεις.
 2. Μελισσοκοµικές εγκαταστάσεις όπως χώρος εξαγωγής µελιού και αποθήκες.
 3. Εγκαταστάσεις προετοιµασίας προϊόντων για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, αποφλοιωτήρια, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια.
 4. Αποθήκες και λοιποί χώροι.
 5. Θερµοκήπια και δικτυοκήπια.
 6. Περίφραξη και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 7. Οικίσκοι φιλοξενίας εργατών συνολικού εµβαδού έως 50 τ.µ. και ανώτατου κόστους έως 300 ευρώ ανά τ.µ.
 8. Εργαστήρια ιστοκαλλιέργειας.
 9. Κάθε είδους οµβροδεξαµενή (πλαστική, τσιµεντένια, µεταλλική κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των ζώων.
 10. Κάθε είδους οµβροδεξαµενή (πλαστική, τσιµεντένια, µεταλλική κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση θερµοκηπίων ή εγκαταστάσεων τύπου τολ.
 11. Κάθε άλλη κτιριακή υποδοµή και κατασκευή που τεκµηριώνεται ως απαραίτητη για τη λειτουργία της γεωργικής εκµετάλλευσης.
 12. Εξοπλισµός ζωικής παραγωγής, όπως αµελκτικά συγκροτήµατα, ταινίες µεταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, συγκροτήµατα παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήµατα θέρµανσης και δροσισµού, ταΐστρες, ποτίστρες, αποτεφρωτήρες κ.ά.
 13. Εξοπλισµός φυτικής παραγωγής όπως ξηραντήρια, συγκροτήµατα διαλογής, θάλαµοι ψύξης, συγκροτήµατα συσκευασίας κ.ά.
 14. Εξοπλισµός ο οποίος ενσωµατώνεται σε θερµοκήπια όπως εξοπλισµός θέρµανσης, εργαστηριακός εξοπλισµός ιστοκαλλιέργειας κ.ά
 15. Χορτοκοπτικά, χορτοσυλλεκτικά, ενσιροκοπτικά (κτηνοτροφικών φυτών κ.α.), οι πατατοσυλλεκτικές, οι καροτοσυλλεκτικές, οι µηχανές συλλογής κρεµµυδιών, οι µηχανές συλλογής αρωµατικών και ανθοκοµικών φυτών, οι σταφυλοσυλλεκτικές, οι µηχανές συλλογής οπώρων, οι περονοφόροι φορτωτές, τα bobcat, τα µηχανήµατα διαχείρισης αποθηκών ζωοτροφών της εκµετάλλευσης και οι ενσιροδιανοµείς.
 16. Φυτεύσεις δενδροκαλλιεργειών.
 17. Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου µε ψυκτικό θάλαµο για την εξυπηρέτηση εκµετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή µανιταριών και αγορά µελισσοκοµικού.
 18. Φωτοβολταϊκά συνδεδεµένα ή αυτόνοµα, γεωθερµικές αντλίες θερµότητας (θερµική ενέργεια – γεωεναλλάκτες, υδρογεώτρηση), Αντλίες θερµότητας για παραγωγή θερµικής ενέργειας, καυστήρες βιοµάζας, µικρές ανεµογεννήτριες.

Σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει:
«Ξεκίνησε η διαβούλευση για τα Σχέδια Βελτίωσης ύψους 230 εκατ. ευρώ- Ποιούς αφορά- Ποιές είναι οι επιλέξιμες επενδύσει

Ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥπΑΑΤ, η διαβούλευση για τη νέα πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης – Υπομέτρο 4.1.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή, 13/1/2023. Το κείμενο του υπό διαβούλευση θεσμικού πλαισίου μπορείτε να το βρείτε εδώ: http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/categories/120-drash4-1-5_221222

Η δράση 4.1.5 αφορά την συγχρηματοδότηση υλοποίησης επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Για τη δράση 4.1.5 έχει προβλεφθεί δημόσια δαπάνη ύψους 180 εκ. ευρώ τα οποία μπορούν, με υπερδέσμευση, να ανέλθουν στα 230 εκ. ευρώ.

Επιλέξιμα θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Για τα φυσικά πρόσωπα οι κυριότερες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι:

 1. Η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού (όχι ως νεοεισερχόμενου) ή η ιδιότητα του δικαιούχου του υπομέτρου 6.1 – Νέοι Αγρότες κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή του αιτήματός του.
 2. Η υποβολή παραδεκτής δήλωσης ΟΣΔΕ το έτος 2022.
 3. Η ύπαρξη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Οι κυριότερες επιλέξιμες επενδύσεις είναι οι εξής:

 1. Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων μεταφερόμενων οικίσκων φιλοξενίας εργατών.
 2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.
 4. Επενδύσεις σε ΑΠΕ.
 5. Επενδύσεις σε διαχείριση αποβλήτων.
 6. Γενικές Δαπάνες (αμοιβές μελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.)

Δεν ενισχύονται, μεταξύ άλλων:

 1. Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός .
 2. Ο Φ.Π.Α.
 3. Οι δαπάνες για αγορά ζώων.
 4. Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά.
 5. Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Στα βαθμολογικά κριτήρια περιλαμβάνονται:

 1. Ο παραγωγικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.
 2. Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης.
 3. Η δυναμική του δικαιούχου και της εκμετάλλευσης.
 4. Οι επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.
 5. Το είδος της επενδυτικής δαπάνης με έμφαση στην ψηφιακή γεωργία και τις ΑΠΕ.
 6. Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.
 7. Η εισαγωγή / χρήση καινοτομίας.
 8. Η συμμετοχή σε κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας.

Αξιολόγηση αιτήσεων

Τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων ακολουθεί συγκριτική αξιολόγηση, βαθμολογική κατάταξη και ένταξη στο μέτρο όσων αιτήσεων καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης. Για την ταχύτερη αξιολόγηση της αίτησης θα διευρυνθεί το μητρώο των αξιολογητών αιτήσεων στήριξης».

ΠΗΓΗ:AGRONEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα