Image article

Πίσω κρατούν τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων τα νέα όρια για αγορά τρακτέρ και παρελκόμενων

05/01/2023

Σε αμφιβόλου αποδοτικότητας αγροτικούς ελκυστήρες και φθηνά παρελκόμενα υποχρεώνει τους Έλληνες αγρότες ο υφιστάμενος προγραμματισμός των Σχεδίων Βελτίωσης, όπως προκύπτει από τα νέα και χαμηλά όρια που έχουν εισαχθεί ως επιλέξιμες δαπάνες.

 0

Όπως προκύπτει από το υπό διαβούλευση ανεξάρτητα από το μέγεθος της εκμετάλλευσης, δηλαδή, είτε καλλιεργείς 200 σ είτε 2.000 στρέμματα, επιδοτείσαι για το ίδιο τρακτέρ, δηλαδή υποχρεώνεσαι σε ένα όριο προϋπολογισμού για αγορά ελκυστήρα μέχρι 100.000 ευρώ, επί του οποίου και υπολογίζεται τελικά ο συντελεστής ενίσχυσης. Όλα αυτά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Έλληνες αγρότες θα πρέπει να κυνηγούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και την προσαρμογή των επενδύσεων στα μέτρα των επιχειρηματικών τους πλάνων.

Αυτός ο «στενός κορσές» που επιβάλει ανεξαιρέτως για όλους τους αγρότες και όλες τις εκμεταλλεύσεις, απλά έρχεται να επισφραγίσει την καθυστέρηση ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας και να διευρύνει την απόκλιση από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μικρότερα κατά 25.000 τα τιμολόγια

Τιµολόγια αγοράς τρακτέρ έως 100.000 ευρώ αντί για 125.000 ευρώ που ήταν στην περασµένη πρόσκληση, θα επιδοτούν τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, σύµφωνα µε τον πίνακα εύλογου κόστους.

∆ηλαδή, εκεί που στην ηπειρωτική χώρα το τρακτέρ επιδοτούνταν από 62.500 έως 75.000 ευρώ (50-60%) τώρα θα επιδοτείται µε 50.000 έως 60.000 ευρώ.

Ειδικότερα, για την αγορά τρακτέρ ισχύουν τα εξής:

  • Η ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόµησης του ελκυστήρα να είναι έως 36 µήνες προγενέστερη της ηµεροµηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού.
  • Απαγορεύεται, η συγχρηµατοδότηση περισσοτέρων του ενός ελκυστήρων ανά επενδυτικό σχέδιο.
  • Απαγορεύεται η αγορά οποιουδήποτε ελκυστήρα στην περίπτωση που στις 31.12.2022 υπήρχε µη αποσβεσµένος ελκυστήρας στην εκµετάλλευση. Μη αποσβεσµένος ελκυστήρας θεωρείται αυτός που δεν έχει κλείσει τα 12 έτη.

Η υπό διαβούλευση απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης διαθέσιμη εδώ

Εξαιρείται η περίπτωση όπου πραγµατοποιείται αναδιάρθρωση της εκµετάλλευσης προς δενδρώδεις καλλιέργειες ή/και αµπέλια, όπου δύναται να ενισχυθεί δενδροκοµικός ελκυστήρας υπό τις εξής συντρέχουσες προϋποθέσεις:

α) Να µην υφίσταται µη αποσβεσµένος δενδροκοµικός / αµπελουργικός ελκυστήρας στην εκµετάλλευση.

β) Στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να µην υπάρχει καλλιέργεια δέντρων ή/και αµπελιών σε έκταση µεγαλύτερη από 10 στρέµµατα.

γ) Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η εν λόγω έκταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 στρέµµατα και η τυπική απόδοση  (χωρίς νεαρές φυτείες) από τις καλλιέργειες αυτές να υπερβαίνει το 40% της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης.

Για την προµήθεια ελκυστήρα η επιλογή της απαιτούµενης ισχύος για την κάλυψη των αναγκών της εκµετάλλευσης προσδιορίζεται µε βάση τον αλγόριθµο TEReS (συν 10 ίπποι). Κατ’ εξαίρεση δικαιολογείται η αγορά τρακτέρ:

α) Έως 70 ίππων για καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αµπελώνων ή/και κηπευτικών σε έκταση τουλάχιστον 45 στρεµµάτων

β) Έως 80 ίππων για καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αµπελώνων ή/και κηπευτικών σε έκταση τουλάχιστον 60 στρεµµάτων.

γ) Έως 80 ίππων για καλλιέργειες σε έκταση τουλάχιστον 100 στρεµµάτων

δ) Έως 70 ίππων για εκτροφή τουλάχιστον: 200 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους σε ορεινές περιοχές ή 300 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους στην υπόλοιπη χώρα ή 80 ΜΜΖ βοοειδών ή 100 χοιροµητέρων.

Στην περίπτωση όπου η εκµετάλλευση κατέχει ή θα κατέχει µη αυτοκινούµενο ενσιροδιανοµέα, είναι δυνατή η αιτιολόγηση αγοράς τρακτέρ ιπποδύναµης ανάλογης των προδιαγραφών λειτουργίας του ενσιροδιανοµέα και µέχρι 100 ίππων.

Τα µέγιστα κόστη για παρελκόµενα

Η νέα προκήρυξη εισάγει και µέγιστα κόστη που ενισχύονται ανά κατηγορία παρελκόµενου κατεργασίας εδάφους. Συγκεκριµένα:

Άροτρα: Για αναστρεφόµενα 5.500, 9.000 και 14.500 ευρώ για 2υνα, 3υνα και 4υνα+ αντίστοιχα και για µη αναστρεφόµενα 2.500, 4.000 και 6.500 ευρώ.

Φρέζες: Βαρέως τύπου ανάλογα το πλάτος εργασίας 4.500 έως 6.800 ευρώ, µεσαίου τύπου 3.800 έως 6.400 ευρώ και ελαφρού τύπου 3.000 έως 4.600 ευρώ.

Καλλιεργητές: Βαρέως τύπου ανάλογα το πλάτος εργασίας 1.700 έως 6.500 ευρώ και ελαφρού τύπου 1.400 έως 5.300 ευρώ. Ρίπερ: 1.600 έως 9.000 ευρώ ανάλογα το πλάτος εργασίας.

Σβολοκόπτες: 6.000 έως 14.400 ευρώ ανάλογα το πλάτος εργασίας.

Υπεδαφοκαλλιεργητές: 3.000 έως 8.000 ευρώ ανάλογα το πλάτος εργασίας

Ισοπεδωτές: Μηχανικοί 2.500 έως 4.000 ευρώ ανάλογα το πλάτος εργασίας και υδραυλικοί από 3.500 έως 4.500 ευρώ.

Η συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη αγοράς παρελκόµενων κατεργασίας εδάφους δεν µπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις 40.000 ευρώ και για πολυµηχανήµατα τα 55.000.

πηγη:agronews

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα