Image article

Πολλές οι απορίες προς διευκρίνιση για τη μείωση 50% του φόρου αγροτών

12/10/2022

Επανέρχοµαι στο θέµα των ηµερών: η πώληση της παραγωγής των αγροτών, σε συνεταιριστικά σχήµατα και οµάδες παραγωγών, αλλά και µέσω συµβολαιακής.

Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

Ο νόµος 4935 δηµοσιεύθηκε στις 26.05.22. Στο άρθρο 15 αναφέρεται:

Άρθρο 15: Οι επαγγελµατίες αγρότες (φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι είναι µέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, Αναγκαστικών Συνεταιρισµών, οµάδων Παραγωγών και γενικότερα εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52), θα έχουν µείωση φόρου 50% επί των καθαρών κερδών τους, εφόσον πουλούν τουλάχιστον το 75% της παραγωγής τους στη συλλογικότητα που είναι εγγεγραµµένη.

Το πλεονέκτηµα το έχουν οι επαγγελµατίες αγρότες οι οποίοι ασκούν ατοµική δραστηριότητα.

Την ίδια µείωση έχουν και όσοι αγρότες έχουν συνάψει σύµβαση µε συγκεκριµένη επιχείρηση – αγοραστή, µε αντικείµενο τη συµβολαιακή γεωργία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 16, µε την οποία δεσµεύονται για την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων µε 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων της παραγωγής τους. 2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται για κέρδη που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.

Η διευκρινιστική απόφαση [127754 ΕΞ 2022: Καθορισµός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος επί κερδών από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτοµέρειας για την εφαρµογή των προβλέψεων αυτών σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχοµένου των συµβάσεων συµβολαιακής γεωργίας για την εφαρµογή των ως άνω άρθρων], δηµοσιεύθηκε στις 09.09.22. πολύ µεγάλο το διάστηµα από την ψήφιση του νόµου, έως την έκδοση της διευκρινιστικής απόφασης.

Ένας νόµος όταν ψηφίζεται προσπαθεί να καλύψει στο σύνολο τους όλα τα αντικείµενα που πραγµατεύεται. Οι αποφάσεις που εκδίδονται στη συνέχεια είναι για να γίνει συγκεκριµένος ο τρόπος λειτουργίας των άρθρων του νόµου. Παρότι η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε για το λόγο αυτό, υπάρχουν πολλές απορίες όσον αφορά τον τρόπο εφαρµογής και ελέγχου.

Ας το δούµε πιο συγκεκριµένα:

∆ικαιούχοι είναι όλοι οι επαγγελµατίες αγρότες. Απλό και κατανοητό. Απορία-συµπέρασµα: ο καλλιεργητής που δεν είναι επαγγελµατίας αγρότης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το υπουργείο Ανάπτυξης, δεν δικαιούται τη µείωση του φόρου;

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2: [..Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της παρ. 1 οι οποίοι παράγουν προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), µε εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και

(α) είτε είναι µέλη νοµικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραµµένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και προµηθεύουν αυτό µε το 75% τουλάχιστον των όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής τους,

(β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συµβολαιακής γεωργίας το 75% τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Για την εφαρµογή της παρούσας υποπερίπτωσης απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον µίας σύµβασης συµβολαιακής γεωργίας ανά προϊόν ή παρεµφερή προϊόντα, µε την οποία ο παραγωγός δεσµεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων µε το 75% τουλάχιστον των όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής του.

Απορίες:

Πρέπει να πουλήσω minimum το 75% από µία παραγωγή, ή από το σύνολο της παραγωγής µου, σύµφωνα µε τη δήλωση ΟΣ∆Ε; [σσ. η λογική λέει το 75% επί του συνόλου]. Απορία δική µου: γιατί όχι το 100%;

Εφόσον ζητάς να διαθέσω το 75% µέσω συλλογικών σχηµάτων, στην ουσία  µου δίνεις ή όχι τη δυνατότητα να πουλήσω «µαύρα» το υπόλοιπο 25%, το οποίο θα φροντίσω να είναι το τεφαρίκι της παραγωγής µου για να πετύχω καλύτερη τιµή;

Εφόσον είµαι µέλος σε οµάδα παραγωγών π.χ. τοµάτας, µπορώ να πουλήσω και την υπόλοιπη µου παραγωγή (π.χ. σιτάρι) στην ίδια οµάδα (εφόσον φυσικά η οµάδα παραγωγών διενεργεί τέτοιες συναλλαγές);

∆εν έγινε ακόµα η πλατφόρµα για τη συµβολαιακή

Πριν µέρες επικοινώνησε λογιστήριο από µεγάλο εκκοκκιστήριο βάµβακος και ζήτησε να κάνω αποδοχή ένα συµφωνητικό. Τι είχε συµβεί; Πελάτης του γραφείου παρέδωσε το βαµβάκι του και οι συνάδελφοι θέλησαν να κάνουν συµφωνητικό για να µπορέσει να πετύχει τη µείωση φόρου στο 50%. Να πούµε λοιπόν ότι η εφαρµογή δεν είναι έτοιµη ακόµη. Να µην χρησιµοποιείτε τα συµφωνητικά του άρθρου 16 στο taxis, γιατί δεν έχουν καµιά ισχύ. Υποµονή…

Προτιµηστε τιµολογια αντί αποδείξεις

Προτιµάτε να ζητάτε και να λαµβάνετε τιµολόγιο αντί για αποδείξεις, ακόµη και για µικροποσά. Οι περισσότερες επιχειρήσεις θα καταχωρίσουν τα στοιχεία σας µία φορά στο πρόγραµµα και στη συνέχεια µπορούν να εκδίδουν το τιµολόγιο ανά πάσα στιγµή. Είναι πιο εύκολο να τεκµηριώσετε στον έλεγχο το έξοδο για την επιχείρηση σας.

ΠΗΓΗ:AGRONEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα