Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών

ΔΡΑΣΗ 10.01.04

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ»

ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

 

 

Χρονοδιάγραμμα:

3ο τρίμηνο του 2017

 • Πρώτο έτος εφαρμογής το 2018
 • φθινοπωρινές καλλιέργειες 2017
 • εαρινές καλλιέργειες 2018

Στόχος της δράσης:

Η μείωση της ρύπανσης του νερού από:

 • νιτρικά ιόντα
 • φωσφορικά ιόντα
 • φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Η δράση συμβάλλει στην προτεραιότητα 4 – «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία».

Περιοχή παρέμβασης: Δυτική – Ανατολική Θεσσαλία, Μαγνησίας, Αλμυρού, Βόλου, Ρήγα Φερραίου, Λαρισαίων, Αγιά, Ελασσόνας, Καλαμπάκας, Λαρισαίων, Τεμπών, Τυρνάβου, Φαρσάλων.

Χρηματοδότηση:

Η δημόσια δαπάνη της παρούσας δράσης ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 177.000.000 ευρώ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020

About us image
About us image
About us image

Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της δράσης, πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου του έτους 2017, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως αίτηση αναφοράς. Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2017 του ενδιαφερομένου με επιλέξιμη για τη δέσμευση δενδρώδη καλλιέργεια
 • να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2017 ως αρδευόμενα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας)
 • να βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης

για την ομάδα καλλιέργειας «Ελιά», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων είναι τουλάχιστον 80 ελαιόδεντρα ανά εκτάριο (Ha), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας.

Γραμμή βάσης: Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη γραμμή βάσης της εκάστοτε δέσμευσης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους πίνακες Μ10-15, Μ10-16, Μ10-17 και Μ10-18 του Κεφαλαίου 8 του ΠΑΑ 2014-2020 (αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr)

Γενικές δεσμεύσεις:

Τα αγροτεμάχια τα οποία εντάσσονται στη δράση πρέπει:

 1. να κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης
 2. να διατηρούνται σταθερά καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις.

Ειδικές δεσμεύσεις:

ΔΕΣΜΕΥΣΗ Α: Αγρανάπαυση

 • οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αγρανάπαυση έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης
 • Στην υπό αγρανάπαυση έκταση απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας
 • Εάν η δέσμευση της αγρανάπαυσης πρόκειται να εφαρμοστεί σε ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8%, τότε ο δικαιούχος αναλαμβάνει επιπλέον να εγκαθιστά φυτά εδαφοκάλυψης (κατάλληλα χειμερινά ψυχανθή, σιτηρά και σταυρανθή και μείγματα αυτών) στα αγροτεμάχια αυτά
 • Εάν η ενταγμένη στη δράση έκταση περιλαμβάνει αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα, τότε η αγρανάπαυση εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε αυτά και η υπό αγρανάπαυση έκταση παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης

Ύψος ενίσχυσης:

Αραβόσιτος 45,1 €/στρ./έτος

Ζαχαρότευτλα 50,2 €/στρ./έτος

Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 60 €/στρ./έτος

Βαμβάκι 60€/στρ./έτος

Τα ύψη ενίσχυσης θα είναι μειωμένα για τους δικαιούχους που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος «περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA)», προκειμένου να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση για το 5% της έκτασης που είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ως EFA. Το ποσοστό μείωσης της ενίσχυσης θα προσδιορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της δράσης.

Για τους δικαιούχους της δέσμευσης με υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8%, στο ύψος ενίσχυσης του παραπάνω πίνακα προστίθεται ενίσχυση ύψους 70€/Ha/έτος και μέχρι του ορίου των 600€/Ha/έτος, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους των φυτών εδαφοκάλυψης.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ B: Αμειψισπορά

Oι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε αμειψισπορά έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης.

Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται καλλιέργειες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές (χειμερινά σιτηρά και ψυχανθή).

Ύψος ενίσχυσης:

Αραβόσιτος 30,7 €/στρ./έτος

Ζαχαρότευτλα 35,7 €/στρ./έτος

Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 60 €/στρ./έτος

Βαμβάκι 51,3€/στρ./έτος

ΔΕΣΜΕΥΣΗ Γ: Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες

Η δέσμευση αυτή εφαρμόζεται στις δενδρώδεις καλλιέργειες των ευπρόσβλητων στα νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης περιοχών, που καλύπτονται από Πρόγραμμα Δράσης.

Στις περιοχές της Δέσμευσης Γ δεν συμπεριλαμβάνεται η Θεσσαλία

ΔΕΣΜΕΥΣΗ Δ: Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα

οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, κατά μέσο όρο, στα ενταγμένα στη δέσμευση αγροτεμάχια που εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, αρδευτικές διώρυγες, αποστραγγιστικές τάφρους κ.ά.).

Στην παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να αλλοιώσει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της έκτασης

Ύψος ενίσχυσης:

Το ύψος ενίσχυσης για την ειδική δέσμευση Δ υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος) = (έκταση ζώνης ανάσχεσης πλάτους 4 μέτρων/ενταγμένη έκταση) * Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος (ΤΑΚ)

Αποζημιώνεται η απώλεια εισοδήματος για τα 4 από τα 5 μέτρα πλάτους της ζώνης ανάσχεσης

Χειμερινά σιτηρά 342,20 ΤΑΚ (€/Ha/έτος)

Αραβόσιτος για καλαμπόκι 1.504,67 ΤΑΚ (€/Ha/έτος)

Κτηνοτροφικά φυτά χλόωσης, ψυχανθή 1.431,40 (€/Ha/έτος)

Πατάτες 5.103,80 (€/Ha/έτος)

Ζαχαρότευτλα 1.672,80 (€/Ha/έτος)

Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 9.694,33 (€/Ha/έτος)

Βαμβάκι 2.194,17 (€/Ha/έτος)

Ηλίανθος 1.320,00 (€/Ha/έτος)

Τα ύψη ενίσχυσης του πίνακα θα είναι μειωμένα για τους δικαιούχους που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος «περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA)», προκειμένου να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση για το 5% της έκτασης που είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ως EFA. Το ποσοστό μείωσης της ενίσχυσης θα προσδιορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της δράσης.