Image article

Στα 19 ευρώ η συνδεδεμένη στον βίκο, μείον 4 για μηδική και τριφύλλι στα 8,2 ευρώ

05/04/2024

Όσον αφορά τη μηδική και το τριφύλλι και γενικά τα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή η ενίσχυση αναμένεται να κινηθεί στα πλαίσια της ενδεικτικής τιμής, περί τα 8,3 ευρώ το στρέμμα, μειωμένη κατά 4 ευρώ από τα 12 ευρώ περίπου έως το 2022. Αντίθετα, οι τιμές στα πρωτεϊνούχα ψυχανθή στα οποία περιλαμβάνεται ο βίκος, το κτηνοτροφικό κουκί, το κτηνοτροφικό ρεβίθι, το κτηνοτροφικό μπιζέλι, το κτηνοτροφικό λαθούρι, το λούπινο, το ρόβι και η σόγια, προβλέπεται να αυξηθούν αισθητά, κοντά στα 19,2 ευρώ το στρέμμα από τα 8 ευρώ που ελάμβαναν οι δικαιούχοι παραγωγοί έως την περασμένη περίοδο.

Όσον αφορά τώρα το καλαμπόκι, στο οποίο πρώτη χρονιά δίνεται συνδεδεμένη ενίσχυση, εκεί τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, αφού κανείς ακόμα δεν είναι σε θέση να ξεκαθαρίσει – ούτε καν ο ίδιος ο υπουργός, ο οποίος σε πρόσφατη συνάντησή του με παραγωγούς, αναφέρθηκε σε αυτούς ως δυνητικά δικαιούχους – για το πόσα από τα 1,2 εκατ. στρέμματα που σπάρθηκαν είναι επιλέξιμα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα καταλήξουν στην ενδεικτική τιμή στα 55 ευρώ το στρέμμα ή σε κάποιο επίπεδο κοντά σε αυτή, αφού στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ αποσαφηνίζεται ότι τα 770.000 στρέμματα είναι αυτά για τα οποία δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας ή ποιότητας νερού άρδευσης, όπως προέκυψε από λεπτομερείς υπολογισμούς σε επίπεδο υδατικών συστημάτων και αγροτεμαχίων.

Πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών (μηδική και τριφύλλι) είναι 8,3 ευρώ το στρέμμα (83€/ εκτάριο) και η έκταση αναφοράς για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 1.194.935 στρέμματα (194.935 εκτάρια).

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών (μηδική και τριφύλλι), είναι οι ενεργοί γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν τα είδη που ορίζονται στο Παράρτημα II της παρούσας, σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να προσκομίζουν τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε μεταποιητική μονάδα, κτηνοτρόφο ή έμπορο του προϊόντος. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν παράλληλα κτηνοτροφική εκμετάλλευση μηρυκαστικών, δεν απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης για το μέρος της ζωοτροφής που προορίζεται για τα ζώα της εκμετάλλευσής τους, το οποίο θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή. Οι σχετικές λεπτομέρειες γι’ αυτό το θέμα στην περίπτωση της απουσίας τιμολογίων, όταν ο δικαιούχος ιδιοπαράγει μηδική και τριφύλλι και το χρησιμοποιεί στα ζώα που εκτρέφει, παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα III της παρούσας.
 1. Η συγκομιδή να πραγματοποιείται μόνο στην ωριμότητα ή κοντά στην ωριμότητα.
 2. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου καθορίζεται σε 0,1 εκτάριο.
 3. Να παραδίδουν προϊόν σε εμπόρους, ομάδες/οργανώσεις παραγωγών και συνεταιρισμούς αγροτών το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου από το έτος υποβολής της αίτησης.

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η καταληκτική αυτή ημερομηνία δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

 1. Οι παραδόσεις πρέπει να γίνονται σε έναν από τους παρακάτω φορείς:
 2. i) Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ), όπως ορίζονται στον ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. ii) ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και τον Κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013,

iii) οποιαδήποτε νομική οντότητα έχουσα εμπορική δραστηριότητα στον τομέα των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών.

Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή

Ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή ανέρχεται στα 14.396.928 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 στα 71.984.640 ευρώ. Η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 74.984 εκτάρια.

Επιλέξιμες καλλιέργειες είναι βίκος (vetch), λούπινο (lupin, lupine), ρόβι (bitter vetch), κτηνοτροφικό λαθούρι (red vetchling, flat- podded vetchling, chickling vetch), κτηνοτροφικό κουκί (field bean, tic bean or tick bean), κτηνοτροφικό ρεβίθι (chickpeas for animal nutrition), κτηνοτροφικό μπιζέλι (forage pea, field pea for animal nutrition).

Οι παραγωγοί υποχρεούνται: Να προσκομίζουν τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε μεταποιητική μονάδα, κτηνοτρόφο ή έμπορο του προϊόντος. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν παράλληλα κτηνοτροφική εκμετάλλευση μηρυκαστικών, δεν απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης για το μέρος της ζωοτροφής που προορίζεται για τα ζώα της εκμετάλλευσής τους, το οποίο θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή.

Καλαμπόκι

Σύμφωνα με την απόφαση για τη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη στην καλλιέργεια του αραβόσιτου η εκτιμώμενη τιμή ενίσχυσης είναι 55 ευρώ ανά στρέμμα (550€/εκτάριο) σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός της παρέμβασης για την περίοδο 2023-2027, στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τον αραβόσιτο ανέρχεται στα 42.350.000 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 στα 211.750.000 ευρώ, σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης στον αραβόσιτο για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 77.000, σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, εκτάρια τα οποία βρίσκονται σε περιοχές με υδατικά συστήματα των οποίων τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση από ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς.

Επίσης, εκτιμάται ότι για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από τη μοναδιαία τιμή θα κυμανθεί σε ±15%. Επομένως η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτιμώνται σε 46,8 ευρώ ανά στρέμμα (468€/εκτάριο) και 63,3 ευρώ ανά στρέμμα (633€/εκτάριο), αντίστοιχα.

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης αραβόσιτου είναι οι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ και το άρθρο 32 παρ. 1 υπ’ αρ. 2021/2115 καν. (ΕΕ) , που καλλιεργούν αραβόσιτο σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να χρησιμοποιούν τουλάχιστον 25 κιλά σπόρου αραβοσίτου ανά εκτάριο ή 70.000 σπόρους ανά εκτάριο, δηλαδή η απαιτούμενη ελάχιστη ποσότητα σπόρου προς σπορά ποικιλιών (υβριδίων) αραβοσίτου να είναι 2,5 κιλά/στρέμμα ή 7.000 σπόροι/στρέμμα, για τον οποίο πρέπει να προσκομίζουν αντίστοιχο τιμολόγιο αγοράς.
 2. Να καλλιεργούν αραβόσιτο σε επιλέξιμες εκτάσεις. Οι επιλέξιμες αυτές εκτάσεις πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές με υδατικά συστήματα των οποίων τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση από ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς.
 3. Να παραδίδουν κατ’ ελάχιστον 9 τόνους προϊόν ανά εκτάριο ή 40 τόνους ενσίρωμα ανά εκτάριο. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε μεταποιητική μονάδα, κτηνοτρόφο ή έμπορο του προϊόντος.

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν παράλληλα κτηνοτροφική εκμετάλλευση, απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς σπόρου για το μέρος της παραγωγής που προορίζεται για ζωοτροφή και αυτό υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε αραβόσιτο. Δεν απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης για το μέρος της ζωοτροφής που προορίζεται για τα ζώα της εκμετάλλευσής τους, το οποίο θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε αραβόσιτο. Οι σχετικές λεπτομέρειες γι’ αυτό το θέμα στην περίπτωση της απουσίας τιμολογίων, όταν ο δικαιούχος ιδιοπαράγει αραβόσιτο και τον χρησιμοποιεί στα ζώα που εκτρέφει.

 1. Επίσης, η συνδεδεμένη αυτή ενίσχυση χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι, εκτός από την συμβατότητα με την Οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (δηλ. 2000/60/ΕΚ), τηρείται και η Εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων δηλαδή ο ν. 3199/2003 (Α’ 280), τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, η Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και το π.δ. 51/2007 (Α’ 54). Οι Λεκάνες Απορροής Ποταμών και τα Υδατικά Διαμερίσματα έχουν καθορισθεί με την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων της 16.07.2010. Στα αναθεωρημένα ΣΔΛΑΠ όπως ισχύουν υπάρχουν για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα επικαιροποιημένα προγράμματα βασικών και συμπληρωματικών μέτρων για την προστασία και την αποκατάσταση των υδατικών πόρων. Επίσης, στην Εθνική Στρατηγική

Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή περιλαμβάνεται πλαίσιο για δράσεις και μέτρα που αφορούν και τους γεωργικούς υδατικούς πόρους.

 1. Εάν διαπιστωθεί τυχόν μη συμμόρφωση κατά τη διάρκεια των ελέγχων τήρησης της αιρεσιμότητας, επιβάλλεται η αντίστοιχη κύρωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της υπ’ αρ. 1313/178948/9-6-2023 υπουργικής απόφασης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:AGRONEWS

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα