Image article

Στις 250 ώρες αυξάνονται τα μαθήματα κατάρτισης Νέων του 2024

06/02/2024

Στη νέα προκήρυξη που ετοιµάζεται για το πριµ πρώτης εγκατάστασης µε βάση την προδηµοσίευση, οι ώρες κατάρτισης αυξάνονται από τις 150 στις 250. Συγκεκριµένα, η προδηµοσίευση (τελική πρόσκληση Νοέµβριος του 2024) αναφέρει ότι:

«Όσοι νέοι γεωργοί δεν διαθέτουν τίτλο σπουδών / πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επιπέδου 3 του εθνικού πλαισίου προσόντων ή βεβαίωση – πιστοποιητικό παρακολούθησης πιστοποιηµένου προγράµµατος γεωτεχνικής κατάρτισης από πιστοποιηµένο φορέα τουλάχιστον 250 ωρών, πρέπει να αποκτήσουν επαγγελµατικά προσόντα εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία ένταξής τους παρακολουθώντας εκπαιδευτικά προγράµµατα διάρκειας τουλάχιστον 250 ωρών που παρέχονται από πιστοποιηµένους παρόχους επαγγελµατικής γεωργικής εκπαίδευσης.»

Εκτός των άλλων, µία ακόµη νέα δέσµευση για τους υποψήφιους θα είναι η συνεργασία µε πιστοποιηµένο σύµβουλο: «Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου να λάβουν συµβουλές από πιστοποιηµένο πάροχο γεωργικών συµβουλών (Φυσικά πρόσωπα, Νοµικά Πρόσωπα και Ατοµικές Επιχειρήσεις, πιστοποιηµένοι από τον ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ», αναφέρει συγκεκριµένα η προδηµοσίευση. Υπενθυµίζεται πως το πριµ πρώτης εγκατάστασης για την πρόσκληση του Νοεµβρίου διαµορφώνεται στα 30.000 ευρώ στη φυτική παραγωγή και στα 40.000 ευρώ για τη ζωική παραγωγή. Επιπλέον 2.500 ευρώ θα µπορέσουν να λάβουν όσοι έχουν τη µόνιµη κατοικία τους σε περιοχές ορεινές/µειονεκτικές, µικρά νησιά και µικρούς σε πληθυσµό ∆ήµους.

Την περασµένη εβδοµάδα ξεκίνησαν οι καταρτίσεις των Νέων Αγροτών της πρόσκλησης του 2021 όπου θα συµµετάσχουν 14.627 δικαιούχοι από όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Συγκεκριµένα στην πρώτη φάση υλοποίησης τα προγράµµατα κατάρτισης θα πραγµατοποιηθούν το χρονικό διάστηµα από τις 30 Ιανουαρίου 2024 έως  τις 15 Μαρτίου 2024 στις ακόλουθες περιοχές: Σκύδρα (Πέλλα), Μακρόχωρι (Ηµαθία), Αµαλιάδα (Ηλεία), Μεσολόγγι (Αιτωλοακαρνανία), Ηράκλειο (Κρήτη), Βέλο (Κορινθία), Βαρδάτες (Φθιώτιδα), Αλµυρός (Μαγνησία), Λάρισα, Κυπαρισσία (Μεσσηνία), Κοµοτηνή (Ροδόπη).

Από το 2025 µπορούν να ξεκινήσουν οι αιτήσεις πληρωµής

Η ολοκλήρωση της κατάρτισης είναι απαραίτητη για να εκκινήσει η διαδικασία καταβολής της 2ης και τελικής δόσης των δικαιούχων που ισούται µε το 30% του ποσού πρώτης εγκατάστασης. Η αίτηση καταβολής της τελικής πληρωµής υποβάλλεται µετά τη συµπλήρωση του τρίτου έτους από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης (δηλαδή το 2025 για όσους µπήκαν το 2022 και το 2026 για όσους εντάχθηκαν το 2027) και µέχρι τη συµπλήρωση τεσσάρων ετών από την απόφαση ένταξης. Με την υποβολή της δεύτερης αίτησης πληρωµής ξεκινά η διαδικασία πιστοποίησης της ορθής εφαρµογής του επιχειρηµατικού σχεδίου και ολοκλήρωσης της πράξης.

Σε 38 δοµές τα µαθήµατα

Τα Προγράµµατα Κατάρτισης θα υλοποιηθούν σε πανελλαδική κλίµακα στις 38 δοµές αγροτικής  κατάρτισης τα Κέντρα «∆ΗΜΗΤΡΑ» του Οργανισµού, τα οποία διαθέτουν σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή και εξοπλισµό και στην υλοποίησή τους, θα συµµετέχουν εκπαιδευτές από́ το επικαιροποιηµένο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλικών του ΕΛΓΟ- ∆ΗΜΗΤΡΑ, οι οποίοι είναι πιστοποιηµένοι για την επιστηµονική́ τους γνώση, την επαγγελµατική́ εµπειρία τους και είναι σε θέση να καλύψουν µε επιτυχία τους µαθησιακούς στόχους.

Μέσω των ποιοτικά αναβαθµισµένων προγραµµάτων κατάρτισης προωθείται η καινοτοµία και η επιχειρηµατικότητα σύµφωνα µε τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και προσφέρονται εξειδικευµένες γνώσεις και δεξιότητες, για να είναι σε θέση οι συµµετέχοντες αγρότες να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του αγροτικού επαγγέλµατος, να ενσωµατώνουν την καινοτοµία, να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις της τεχνολογίας και να ανταποκριθούν στο ρόλο του αγρότη-επιχειρηµατία.

Για να καλύπτουν  τις ανάγκες των Νεών Γεωργών ανάλογα µε την παραγωγική κατεύθυνση και τον προσανατολισµό της γεωργικής τους εκµετάλλευσης, τα προγράµµατα κατάρτισης χωρίζονται σε  τρεις βασικές θεµατικές κατηγορίες: Φυτική παραγωγή, Ζωική παραγωγή και Μελισσοκοµία.

Η κατανοµή των δικαιούχων µε βάση την κατεύθυνση της γεωργικής τους εκµετάλλευσης είναι:

  • Φυτική Παραγωγή: 9.963 δικαιούχοι.
  • Ζωική Παραγωγή: 3.867 δικαιούχοι.
  • Μελισσοκοµία: 897 δικαιούχοι.

Τα προγράµµατα κατάρτισης έχουν συνολική διάρκεια 150 ώρες, από τις οποίες οι τουλάχιστον 30 ώρες αφορούν πρακτική́ εξάσκηση στο πεδίο. Μετά την ολοκλήρωσή τους οι καταρτιζόµενοι λαµβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Πηγή:Agronews

Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα