ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ HACCP, ISO

Σύστημα ασφάλειας τροφίμων ISO 22000

 

Είναι πλέον δεδομένο ότι κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον ευαίσθητο χώρο των τροφίμων, θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τα προϊόντα που παράγει και διακινεί και οφείλει να εφαρμόζει, να διατηρεί και να αναθεωρεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων και προϊόντων, όπως προβλέπεται από την σχετική Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

 

Τι είναι το ISO 22000: 

Το ISO 22000 είναι η πλέον αναγνωρισμένη και ολοκληρωμένη λύση στον χώρο των τροφίμων και των προϊόντων τους. Πρόκειται για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points), την ιχνηλασιμότητα και την εφαρμογή της σχετικής με το κάθε είδος τροφίμου νομοθεσία, ενώ ο τρόπος σχεδίασής του, το καθιστά συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης όπως τα ISO 9001, και ISO 14001, ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

 

 

Στοχεύει, μέσω της αναγνώρισης, αξιολόγησης και ανάλυσης όλων των σταδίων της διαδικασίας παραγωγής, στον αποτελεσματικό έλεγχο και πρόληψη όλων των πιθανών κινδύνων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ή να μειωθεί σε αποδεκτά επίπεδα η παρουσία τους. Το ISO 22000 είναι ένα πρότυπο που δρα προληπτικά και δεν εξετάζει ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά εστιάζει στην ασφάλεια των τροφίμων και προϊόντων.

 

Που εφαρμόζεται:

Η εφαρμογή του ISO 22000 γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την αλυσίδα τροφίμων: Από τον πρωτογενή τομέα και την παραγωγή ζωοτροφών, τροφίμων, τη μεταποίηση, την αποθήκευση, τη μεταφορά, τη διανομή, τη λιανική πώληση και τη διάθεση τροφίμων στον καταναλωτή, καθώς και σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ή προμηθεύουν με εξοπλισμό, υλικά συσκευασίας, υλικά καθαρισμού και απολύμανσης, κ.τ.λ. τις επιχειρήσεις τροφίμων.

 

Τα οφέλη του ISO 22000 για την επιχείρηση:

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000 είναι μεταξύ άλλων:

 • Παροχή αποδείξεων συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις για ασφαλή τρόφιμα.
 • Πρόληψη των κινδύνων, εξάλειψη ελαττωματικών προϊόντων και κυρίως αυτών που πιθανά να σχετίζονται με σοβαρά ποιοτικά καταναλωτικά παράπονα (τροφική δηλητηρίαση, κλπ.), εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη του πελάτη.
 • Προστασία και ενίσχυση της επωνυμίας (brand name) και καλής φήμης της επιχείρησης. Ισχυρό όπλο marketing.
 • Μείωση κόστους παραγωγής και λειτουργίας λόγω της μείωσης απορρίψεων προβληματικών παρτίδων προϊόντων.
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και συνεπαγόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσω της διεθνούς αναγνώρισης της πιστοποίησης.
 • Ενίσχυση του κύκλου εργασιών μέσω της αύξησης των πωλήσεων και διεύρυνση της κερδοφορίας.
 • Εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για δραστηριοποίηση στο εξωτερικό με πελάτες που απαιτούν υπηρεσίες και συστήματα διαχείρισης πιστοποιημένα βάση διεθνών προτύπων.
 • Δυναμική επικοινωνία με άλλους οργανισμούς στην αλυσίδα τροφίμων, τις αρμόδιες αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων.
 • Έγκαιρος εντοπισμός πηγών προβλημάτων και αντιμετώπιση αυτών εύκολα και γρήγορα.
 • Μείωση των απωλειών τεχνογνωσίας.
 • Βελτίωση των διατμηματικών σχέσεων και γενικότερα της εσωτερικής επικοινωνίας και αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού.
 • Βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης με την εισαγωγή σαφών και τεκμηριωμένων διαδικασιών/διεργασιών και οδηγιών εργασίας.

Η πολιτική της Αγρομηχανικής Βόλου Α.Ε. βασίζεται στην ουσιαστική συνεργασία της με τις επιχειρήσεις και στην παροχή εξειδικευμένων και αποτελεσματικών λύσεων σε θέματα οργάνωσης, εφαρμογής και παρακολούθησης των Συστημάτων Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων.

Η εταιρία επίσης παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού και ανάπτυξης μέχρι την τελική πιστοποίηση ενός συστήματος, κατάλληλα επιλεγμένου και προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις και ανάγκες της επιχείρησης.

About us image
About us image
About us image

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

 

Το πρότυπο ISO 9001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Το πρότυπο ISO 9001 μπορεί να εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, ενώ είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης. Μέχρι το 2010 είχαν εκδοθεί 1.000.000 πιστοποιητικά παγκοσμίως.

 

 

 

 

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001 στην καθημερινή πρακτική λειτουργία μιας επιχείρησης δίνει έμφαση στη σπουδαιότητα των παρακάτω:

 • Παροχή εμπιστοσύνης προς τον πελάτη ότι το παρεχόμενο προϊόν και/ή υπηρεσία ικανοποιεί τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις αλλά και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
 • Μείωση κόστους μέσω αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας.
 • Συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των εκπεφρασμένων αλλά και μελλοντικών αναγκών τόσο των πελατών όσο και των ενδιαφερομένων μερών (προσωπικό, μέτοχοι και κοινωνικό περιβάλλον).
 • Εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσέλκυση νέων πελατών και επενδυτών σε διεθνείς αγορές.
 • Βελτιστοποίηση της απόδοσης των εταιρικών αποτελεσμάτων της Επιχείρησης, σε συνδυασμό με τους απαιτούμενους πόρους, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητά της στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

HACCP Βασικές Διαδικασίες και Προγράμματα για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Τι είναι;

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), ή όπως μεταφράζεται στα Ελληνικά, Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου είναι μία συστηματική προσέγγιση η οποία βασίζεται στις αρχές του Codex Alimentarius (Κώδικας Τροφίμων) και έχει στόχο τον προσδιορισμό των βασικών σημείων (Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου) για την πρόληψη, περιορισμό ή εξάλειψη όλων των πιθανών φυσικών, χημικών και βιολογικών κινδύνων που δύναται να εμφανιστούν σε ένα τρόφιμο κατά την παραγωγική του διαδικασία.

 

 

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς (ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα) ανεξαρτήτου μεγέθους που απασχολούνται με την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διάθεση προς πώληση τροφίμων και ζωοτροφών.

 

Πώς υλοποιείται;

Η διαδικασία ανάπτυξης συνοψίζεται στα ακόλουθα βασικά στάδια:

 • Αξιολόγηση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των διεθνών κανόνων ασφαλείας των τροφίμων
 • Συγκρότηση ομάδας HACCP που θα έχει τη γνώση και την εμπειρία για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος HACCP
 • Περιγραφή του προϊόντος και προσδιορισμός της αναμενόμενης χρήσης του
 • Σχεδιασμός διαγράμματος ροής το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στάδια παραγωγής του προϊόντος
 • Επαλήθευση του διαγράμματος ροής κατά τη διαδικασία παραγωγής
 • Αναγνώριση και αξιολόγηση όλων των πιθανών κινδύνων που δύναται να εμφανιστούν και προσδιορισμός προληπτικών μέτρων για τον έλεγχο αυτών
 • Προσδιορισμός των σημείων εκείνων που ο έλεγχος είναι απαραίτητος για τον περιορισμό εντός αποδεκτών επιπέδων των κινδύνων που δύναται να εμφανιστούν (CCPs: Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)
 • Καθορισμός των κρίσιμων ορίων, τα οποία πρέπει να τηρούνται, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε CCP βρίσκεται υπό έλεγχο
 • Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης για κάθε CCP
 • Καθιέρωση διορθωτικών ενεργειών που υλοποιούνται σε περίπτωση που το σύστημα παρακολούθησης δείχνει ότι ένα συγκεκριμένο CCP βρίσκεται εκτός ελέγχου
 • Προσδιορισμός των διαδικασιών επαλήθευσης, που επιβεβαιώνουν ότι το σύστημα HACCP λειτουργεί αποτελεσματικά
 • Εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού συστήματος αρχειοθέτησης και καταγραφής του συστήματος HACCP
 • Εκπαίδευση προσωπικού

 

Είναι δύσκολη η εφαρμογή;

Παρόλο που η ανάπτυξη ενός συστήματος HACCP απαιτεί τη συμμετοχή ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού ή τη συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο, η εφαρμογή του μπορεί να είναι αρκετά εύκολη. Τα συστήματα HACCP είναι τα πιο ευέλικτα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και μπορούν να εφαρμοστούν και από πολύ μικρές επιχειρήσεις παρέχοντας τη δυνατότητα της διατήρησης ακόμα και του παραδοσιακού χαρακτήρα κατά την παραγωγή.

 

Τι οφέλη έχει;

Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων το εφαρμόζει για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Ένα σημαντικό μέρος το εφαρμόζει για να βελτιώσει τις συνθήκες παραγωγής και για να μειώσει τις πιθανότητες διάθεσης μη ασφαλών τροφίμων. Πλέον ένα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων το κάνει για να εντυπωσιάσει του πελάτες της.

Τα πιο σημαντικά οφέλη θα είναι η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ενώ παράλληλα θα έχετε ένα μέσο που θα σας βοηθήσει στην εφαρμογή των διεθνών κανόνων υγιεινής πρακτικής και στην επίτευξη ενός υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας τροφίμων.