Σχέδια βελτίωσης

Τα σχέδια βελτίωσης είναι επιδοτούμενα προγράμματα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και ανταγωνιστικότητας του σύγχρονου αγρότη που θα θελήσει να υλοποιήσει πρωτότυπα και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια, δηλαδή, εξοπλισμοί, τρακτέρ, εργαλεία κλπ. Είναι μια ενισχυτική δράση για το τελικό προϊόν που παράγει, που του προσδίδει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς τις παραγόμενες ποσότητες αλλά κυρίως και στην ποιότητα των προϊόντων που παράγει. Αυτό το πρόγραμμα είναι το Μέτρο 121: “Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων” Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών – καινοτομιών, με στόχο τη στροφή προς την ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση της εκμετάλλευσης σε τομείς όπως τα μη εδώδιμα (non-food) και ενεργειακά φυτά και βελτιώνοντας το καθεστώς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων.

About us image
About us image
About us image

Οι δικαιούχοι

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, οι παρακάτω:

− Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο γεωργό.

− Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο γεωργό.

− Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό.

− Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό.

− Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε νομικό πρόσωπο.

− Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας προσφάτως συσταθέντος νομικού προσώπου.

− Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας υπό σύσταση νομικού προσώπου.

− Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας προσφάτως συσταθέντος νομικού προσώπου.

− Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας υπό σύσταση νομικού προσώπου.

 

Επιλέξιμες επενδύσεις 

Ανάμεσα στις επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Μέτρο 121, περιλαμβάνονται οι εξής:

– Επενδύσεις συμμόρφωσης με τα κοινοτικά πρότυπα (π.χ. εκσυγχρονισμός υφιστάμενων σταβλικών εγκαταστάσεων), που μπορεί να έχουν σκοπό είτε την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων στον κτηνοτροφικό τομέα, είτε την προμήθεια ενός νέου ψεκαστικού μηχανήματος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12761, στον τομέα φυτικής παραγωγής.

– Επενδύσεις απλής αντικατάστασης, δηλαδή η επένδυση με την οποία αντικαθίσταται απλώς υφιστάμενο γεωργικό κτίριο ή κατασκευή ή μηχάνημα ή εξοπλισμός ή μέρη αυτών, από νέο γεωργικό κτίριο ή κατασκευή ή μηχάνημα ή εξοπλισμό ή μέρη αυτών χωρίς να αυξάνεται η ικανότητα παραγωγής κατά τουλάχιστον 25% ή χωρίς να αλλάζει ουσιαστικά η φύση της παραγωγής ή της σχετικής τεχνολογίας.

Αυτές αφορούν τους εξής τομείς:

– Σταβλικές – μελισσοκομικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις καθετοποίησης της παραγωγής, αποθήκες – αποθηκευτικούς χώρους και θερμοκήπια

– Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. τρακτέρ).

– Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:

α) σύγχρονα, καινούργια αρδευτικά συστήματα χαμηλών και μεσαίων πιέσεων (η συνιστώμενη από την κατασκευάστρια εταιρεία πίεση λειτουργίας δεν είναι μεγαλύτερη των 5 bar),

β) αρδευτικές υδατοδεξαμενές και

γ) εγκαταστάσεις μεταφοράς αρδευτικού νερού μέσω κλειστών αγωγών.

– Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευών.

– Δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών (π.χ. πυκνή φύτευση ελιάς).

– Δαπάνες αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.

 

 

Αίτηση ενίσχυσης  

Η αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει:

α) την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και

β) τον φάκελο υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

Ο φάκελος υποβολής της επενδυτικής πρότασης, περιλαμβάνει:

α) τον πίνακα των συνοπτικών στοιχείων της αίτησης ενίσχυσης,

β) την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,

γ) το δελτίο τεκμηρίωσης των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας της αίτησης ενίσχυσης,

δ) το επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης,

ε) το δελτίο τεκμηρίωσης της βαθμολογίας της αίτησης ενίσχυσης, και

στ) τα δικαιολογητικά και τις προσφορές (προτιμολόγια) της αίτησης ενίσχυσης.

Η αίτηση ενίσχυσης δύναται να περιλαμβάνει και επιπλέον στοιχεία που κατά την κρίση του δυνητικού δικαιούχου ή/και του συντάκτη διευκολύνουν την αξιολόγησή της.

 

Προδιαγραφές επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης

1. Το επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης περιλαμβάνει με την ακόλουθη σειρά:

α) τα στοιχεία του δυνητικού δικαιούχου,

β) την συνοπτική περιγραφή του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης,

γ) την αναλυτική περιγραφή των αιτούμενων επενδύσεων του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης,

δ) τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν για την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και για την νόμιμη λειτουργία της εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου,

ε) τον τυποποιημένο χρηματοδοτικό πίνακα, και

ε) τους τυποποιημένους πίνακες του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.

2. Τα στοιχεία δυνητικού δικαιούχου περιλαμβάνουν:

α) Ταυτότητα του δυνητικού δικαιούχου: Στην περίπτωση φυσικού προσώπου αναφέρεται σύντομο βιογραφικό. Στην περίπτωση υφιστάμενου νομικού προσώπου αναφέρονται τα στοιχεία και το ιστορικό σύστασής του, καθώς και σύντομο βιογραφικό τουλάχιστον των κατεχόντων το 75% του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση υπό σύστασης νομικού προσώπου αναφέρονται τα στοιχεία που θα λάβει το νομικό πρόσωπο μετά την σύστασή του, καθώς και σύντομο βιογραφικό τουλάχιστον των κατεχόντων το 75% του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση συστεγασμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων πέραν του βιογραφικού του δυνητικού δικαιούχου αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο κ.λπ.) των υπολοίπων κτηνοτρόφων καθώς και η σχέση τους με τον δυνητικό δικαιούχο.

β) Ταυτότητα της εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου: Παρατίθεται συνοπτική περιγραφή της εκμετάλλευσης σχετικά με: i) το ιστορικό της δημιουργίας της, ii) την υφιστάμενη κατάστασή της (έτος απογραφής), iii) την διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου της στην υφιστάμενη κατάσταση, και iv) τα κοινοτικά πρότυπα που πρέπει να πληρούν τα υφιστάμενα μεγέθη της με τεκμηρίωση της σχετικής προσαρμογής. Στην περίπτωση συστεγασμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η περιγραφή αφορά το σύνολο των εκμεταλλεύσεων με ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκμετάλλευση του δυνητικού δικαιούχου. Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων συνεργασίας, η περιγραφή αφορά τόσο την υφιστάμενη κατάσταση των επιμέρους εκμεταλλεύσεων, όσο και την τεκμηρίωση της μερικής ή ολικής συγχώνευσης των στην εκμετάλλευση συνεργασίας.

γ) Επενδύσεις που έτυχαν χρηματοδότησης: Αναφέρονται οι επενδύσεις που έτυχαν χρηματοδότησης την τελευταία 15ετία, καταγράφοντας τον φορέα χρηματοδότησης, τα στοιχεία έγκρισης (πρωτόκολλο και ενίσχυση) και εκείνα της υλοποίησης (πρωτόκολλο και καταβληθείσα ενίσχυση). Εφόσον ο δυνητικός δικαιούχος αιτείται την ενίσχυση επενδύσεων που έτυχαν χρηματοδότησης την τελευταία 15ετία απαιτείται η λεπτομερής καταγραφή τους (δαπάνη, τεχνικά χαρακτηριστικά, αριθμός σειράς κ.λπ.).

δ) Συμμετοχή σε άλλα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης:

Αναφέρεται η συμμετοχή της εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου σε άλλα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης της 3ης και της 4ης Προγραμματικής Περιόδου, καταγράφοντας τον φορέα χρηματοδότησης, τα στοιχεία έγκρισης (πρωτόκολλο και ενίσχυση) και εκείνα της υλοποίησης (πρωτόκολλο και καταβληθείσα ενίσχυση).

3. Η συνοπτική περιγραφή του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης περιλαμβάνει:

α) την σκοπιμότητα του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, και

β) σύντομη περιγραφή του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.

4. Στην περιγραφή των αιτούμενων επενδύσεων, οι επενδύσεις αναλύονται ταξινομημένες στις ακόλουθες κατηγορίες δαπάνης:

− Γεωργικά κτίρια και κατασκευές φυτικής παραγωγής,

− Γεωργικά κτίρια και κατασκευές ζωικής παραγωγής,

− Μελισσοκομικό – Ανθοκομικό αυτοκίνητο,

− Γεωργικός Ελκυστήρας,

− Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός φυτικής παραγωγής,

− Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός ζωικής παραγωγής,

− Αρδευτικά συστήματα εξοικονόμησης ύδατος,

− Έγγειες βελτιώσεις,

− Πολυετείς φυτείες,

− Διαχείριση αποβλήτων,

− Μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,

− Προσαρμογή υφιστάμενων σταβλικών εγκαταστάσεων σε νεοεισαχθέντα κοινοτικά πρότυπα υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων,

− Καθετοποίηση της παραγωγής της εκμετάλλευσης,

− Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και

− Γενικές δαπάνες.

Για κάθε κατηγορία δαπάνης, εκτός των γενικών δαπανών, καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση και αναλύονται οι αιτούμενες επενδυτικές δαπάνες παραθέτοντας αναλυτική τεχνική περιγραφή και τεκμηριώνοντας, όπου απαιτείται:

i) την σκοπιμότητά τους (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΥΑ 11308/16−11−2010),

ii) την παραγωγική τους ικανότητα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της ΥΑ 11308/16−11−2010),

iii) το ρεαλιστικό τους κόστος,

iv) τη συμμόρφωσή τους με τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται σε αυτές (σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 της ΥΑ 11308/16−11−2010),

v) τη συμμόρφωσή τους με την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζεται σ’ αυτές (σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΥΑ 11308/16−11−2010) και τέλος

vi) τις λοιπές προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους.