Αναπτυξιακός νόμος

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ψηφίστηκε από την βουλή ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για την σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» και στοχεύει στην δημιουργία πολλών νέων επενδύσεων. Mε βάση τον προγραμματισμό που έχει γίνει και το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένονται οι υπουργικές αποφάσεις για την επίσημη έναρξη του.

Τι είναι

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του.

Σκοπός

Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος υποστηρίζει οκτώ (8) επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων

 • Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Γενική Επιχειρηματικότητα
 • Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ
 • Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
 • Συνέργειες και δικτυώσεις
 • Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών
 • Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια ­ αλυσίδες αξίας
 • Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Ποιους αφορά

Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σχεδόν όλων των νομικών μορφών και μεγέθους της Ελληνικής Επικράτειας. Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων υπό την προϋπόθεση της συμβατότητάς τους με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ: Κανονισμός Ε.Ε. αριθμ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης).

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:
– 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ
– 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
– 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,
– 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,
– 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

Είδη ενίσχυσης

α) φορολογική απαλλαγή
β) επιχορήγηση
γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους
ε) χρηματοδοτικά εργαλεία
στ) σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια
ζ) ταχεία αδειοδότηση
η) δάνεια (καθεστώς 6)
θ) Δάνεια και επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6)

Ενισχυόμενες δαπάνες

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (πχ ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή εναλλακτικά δαπάνες μισθολογικού κόστους. Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν την βάση κάθε επενδυτικού σχεδίου.
Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
Περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μία σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για παράδειγμα σε επενδύσεις καινοτομίας των ΜΜΕ ή καινοτομίας. Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.
Εξαίρεση αποτελούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας στα οποία επιλέξιμες είναι μόνο οι συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

Ιδία συμμετοχή

Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο.
Ποσοστά επιχορήγησης
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη45% 
Κεντρική Μακεδονία45% 
Θεσσαλία45% 
Ήπειρος45% 
Δυτική Ελλάδα45% 
Πελοπόννησος45% 
Βόρειο Αιγαίο45% 
Δυτική Μακεδονία35%(2018-2020 το ποσοστό για Γρεβενά και Κοζάνη θα είναι 30%)
Ιόνια Νησιά35%(2018-2020 το ποσοστό θα είναι 30%)
Κρήτη35%(2018-2020 το ποσοστό θα είναι 30%)
Στερεά Ελλάδα30%(35% για Ν. Ευρυτανίας)
Αττικής30% 
Νότιο Αιγαίο30% 

Ύψος ενίσχυσης

Τα παραπάνω ποσοστά αφορούν μικρές επιχειρήσεις (λιγότεροι από 50 εργαζόμενοι με ετήσιο κύκλο εργασιών ή ισολογισμό κάτω των 10 εκατομμυρίων ευρώ), για μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό μειώνεται 10% και για μεγάλες επιχειρήσεις μειώνεται 20%.

About us image
About us image
About us image

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011

Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα

 

Τα επενδυτικά έργα που προβλέπονται από το Νόμο, μπορούν να λάβουν τα εξής κίνητρα:

– Φορολογική απαλλαγή (απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών). Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

– Επιχορήγηση για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

– Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για την κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (διάρκειας έως και 7 έτη) με σκοπό την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις.

 • Ο επενδυτικός νόμος προβλέπει κίνητρα για την ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον:

– Πρωτογενής τομέας (γεωργία, μεταλλεύματα)

– Δευτερογενής τομέας – Μεταποίηση

– Τριτογενής τομέας (Τουρισμός/ Υπηρεσίες)

 • ΔΕΝ υπάγονται στο Νόμο:

– Οι τομείς χάλυβα, συνθετικών ινών, άνθρακα, ναυπήγησης,

– Σχέδια δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών & επιχειρήσεων με τη μορφή κοινωνίας,

– Φωτοβολταϊκά & Κλάδος κατασκευών και εμπορίου (χονδρικό, λιανικό)

– Υπηρεσίες (λ.χ. εστίασης, διαφήμισης). ΚΑΔ 60, 64-66, 68-71, 73, 75, 77- 81, 84-86, 88, 90, 92-94, 96-99.

– Τουρισμός: Ίδρυση – επέκταση μονάδων κατηγορίας μικρότερης των 3*, εκσυγχρονισμός πριν παρέλθει 6 ετία από την έναρξη λειτουργίας ή έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης, μονάδες που κατατάσσονται με το σύστημα των κλειδιών (λ.χ. ενοικιαζόμενα δωμάτια)

 

Γενικά επενδυτικά σχέδια – Καθεστώς ενισχύσεων

 

Α. Γενικής Επιχειρηματικότητας: Αφορά σχέδια που δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία του Νόμου.
– Καθεστώς Ενισχύσεων: Φορολογική απαλλαγή βάσει των ορίων που καθορίζονται βάσει Ζώνης και Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων

Β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης: Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού.
– Καθεστώς Ενισχύσεων: Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% και για τις νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 90% των ορίων που καθορίζονται βάσει Ζώνης και Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Γ. Περιφερειακής Συνοχής: Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.
– Καθεστώς ενισχύσεων: Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 70% και για τις νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% των ορίων που καθορίζονται βάσει Ζώνης και Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Σημείωση: Κάθε έτος καθορίζονται τα είδη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις κατηγορίες Β & Γ, καθώς και η κατανομή των ενισχύσεων.

 

Προϋπολογισμός Έργων – Δαπάνες & Επιλεξιμότητα δαπανών

 

 • Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. 60% και μέχρι 70% του προϋπολογισμού για τις ΜΜΕ.
 • Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα, εφόσον: η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της, αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή, η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.
 • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.
 • Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, μελέτες – αμοιβές συμβούλων.

 

 

Για επενδυτικά σχέδια άνω των 300.000 ευρώ, η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί με τη μορφή εμπορικής εταιρείας (όχι ατομική) ή συνεταιρισμού.

 

Δικαιολογητικά

 

• Οικονομικοτεχνική Μελέτη

• Γενικά Δικαιολογητικά (Νομιμοποιητικά στοιχεία, οικονομικά στοιχεία, τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής κλπ.). Με τροπολογία έχει ανασταλεί η απαίτηση για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα.

• Ειδικά Δικαιολογητικά ανάλογα με την επένδυση (οι κατά περίπτωση άδειες/ εγκρίσεις έναρξης δραστηριότητας/ περιβαλλοντικών όρων κλπ.). Προϋποθέσεις Αξιολόγησης

• Δυνατότητα διάθεσης ιδίας συμμετοχής

• Φερεγγυότητα: Ύπαρξη φορολογικής – ασφαλιστικής ενημερότητας & Πιστοποιητικών (μη πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης)

 

Κριτήρια αξιολόγησης

 

• Κριτήρια Αξιολόγησης του Επενδυτικού Φορέα

– Χαρακτηριστικά του φορέα (Νομική μορφή – αριθμός απασχολούμενων).

– Εμπειρία των μετόχων και της διοίκησης (Συμμετοχή των μετόχων και των στελεχών σε φορέα επιχειρηματικής δραστηριότητας).

– Εμπειρία της εταιρίας (Χρόνος ενεργού λειτουργίας στην αγορά).

– Επαγγελματική εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού.

– Ιδία συμμετοχή ( %) στο συνολικό ή στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου.

• Κριτήρια Βιωσιμότητας και Αποδοτικότητας του επενδυτικού σχεδίου/φορέα

– Χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης (εισροές − εκροές, IRR).

– Χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα (π.χ. δείκτης ικανότητας αποπληρωμής δανείων).

– Προοπτικές κλάδου (ανερχόμενος, στάσιμος, φθίνων).

• Κριτήρια Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών.

– Εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομία.

– Ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων δραστηριοτήτων.

– Εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων.

– Ύψος της προστιθέμενης αξίας.

• Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη

– Αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης.

– Περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης.

– Συμβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.

– Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα η εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης.

– Ύψος του επενδυτικού σχεδίου και προέλευση ιδίων κεφαλαίων.

– Δημιουργία συνεργασιών − δικτύωσης (clusters).