Μελέτες – Προγράμματα

Φιλοσοφία της Αγρομηχανικής Βόλου Α.Ε. σχετικά με τα επιδοτούμενα προγράμματα

Η δυνατότητα ενίσχυσης των επενδύσεων των επιχειρήσεων εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τον αποτελεσματικό συνδυασμό:

α) της επιχείρησης, για:

• τον αποδοτικό σχεδιασμό και προγραμματισμό των επιδοτούμενων επενδύσεων

• την υποστήριξη της βιωσιμότητας της επένδυσης

• την τεκμηρίωση εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της επένδυσης,

• την τεκμηρίωση επάρκειας των απαραίτητων άυλων και υλικών πόρων για την υλοποίηση της επένδυσης,

• την τεκμηρίωση της αξιοπιστίας της για την υλοποίηση της επένδυσης (θετικά ιστορικά οικονομικά στοιχεία, ανοδικοί ρυθμοί ανάπτυξης, υλοποίηση επενδύσεων, κλπ),

• την τεκμηρίωση της οργανωτικής και διοικητικής επάρκειας συμμετοχής, διαχείρισης και υλοποίησης της επένδυσης.

β) του συμβούλου, για:

• την επιλογή του βέλτιστου συνδυασμού των επενδυτικών δράσεων για την εξασφάλιση του καλύτερου αποτελέσματος

• την πλήρη ενημέρωση της επιχείρησης, προϋποθέσεις συμμετοχής, περιορισμοί, κλπ και την αποτελεσματική διαχείριση των «επικίνδυνων» σημείων

• τη σύνταξη πλήρους οικονομοτεχνικής μελέτης τεκμηρίωσης της επένδυσης

• την τήρηση όλων των τυπικών προδιαγραφών μεθοδολογία συγγραφής, χρήση προτύπων, δομή φακέλου, δικαιολογητικά, κλπ.,

• την τεκμηρίωση των κρίσιμων σημείων που βαρύνουν σημαντικά στην αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων

• τη συστηματική οικονομική διαχείριση κατά την υλοποίηση, για την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων μείωσης της επιδότησης.

Το γραφείο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων της  Αγρομηχανικής Βόλου Α.Ε., με κύρια αντικείμενα:

• Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης (AGRO 2.1. & AGRO 2.2. και GlobalGap)

• Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9.001, ISO 14.000, ISO 22.000, HACCP)

• Σύνταξη και παρακολούθηση φακέλων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας καθώς και προγραμμάτων προστασίας των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών (προγράμματα μείωσης νιτρορρύπανσης).

• Υποβολή δηλώσεων καλλιέργειας ΟΣΔΕ (Πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων).

• Σύνταξη μελετών εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης).

• Σύνταξη μελετών (οικονομοτεχνικές, περιβαλλοντικές, εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, κλπ), διαθέτει στελέχη με πολυετή εμπειρία και σημαντική τεχνογνωσία στην υποβολή και διαχείριση επιδοτούμενων επενδύσεων από το Γ΄ ΚΠΣ, το ΕΣΠΑ και τους αναπτυξιακούς νόμους (3299/2004, 3908/2011).

• Αναδιοργάνωση επιχειρηματικών λειτουργιών (παραγωγή, πωλήσεις, κλπ)

• Υποβολή και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων: ΕΣΠΑ

• Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης business & marketing plans

Το υψηλό ποσοστό επιτυχίας οφείλεται στην μεθοδολογία εργασίας, στα χρησιμοποιούμενα εργαλεία καθώς και στην ολοκληρωμένη υποστήριξη που παρέχεται στις επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα.

 

Η Αγρομηχανική Βόλου Α.Ε.:

• Ιεραρχεί και ομαδοποιεί τις επενδυτικές δράσεις και προτείνει το βέλτιστο συνδυασμό για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος.

• Προ αξιολογεί την επενδυτική πρόταση για την εκτίμηση της πιθανότητας έγκρισης.

• Συντάσσει την μελέτη τεκμηρίωσης της επένδυσης.

• Καθοδηγεί τα στελέχη της επιχείρησης στη συλλογή των δικαιολογητικών, των ιστορικών οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης και των προσφορών προμηθευτών.

• Συγκροτεί και καταθέτει το φάκελο της επένδυσης στην αρμόδια υπηρεσία.

• Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της επένδυσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και χρηματοροές, συντάσσει και υποβάλει τις απαραίτητες εκθέσεις για τη λήψη της επιδότησης.