ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (AGRO 2.1. & AGRO 2.2. KAI GLOBALGAP)

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση αποτελεί μία λογική προσέγγιση διαχείρισης ολόκληρης της γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία συνδυάζει την οικολογική φροντίδα ενός ποικιλόμορφου και υγιούς περιβάλλοντος με τις οικονομικές απαιτήσεις της γεωργίας, με στόχο την εξασφάλιση της συνεχούς παραγωγής υγιεινών και οικονομικά προσιτών τροφίμων.
Η εφαρμογή των συστημάτων Ο.Δ.Κ. βασίζεται στην διατήρηση λεπτομερούς και σχολαστικότατου αρχείου καταγραφής όλων των διαδικασιών παραγωγής.

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών στα πλαίσια της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής αποτελεί λοιπόν ένα πολυδιάστατο δυναμικό σύστημα σύγχρονης γεωργικής πρακτικής που στοχεύει, μέσα από την σχολαστική καταγραφή και τον έλεγχο όλων των εισροών και εκροών στη αγροτική εκμετάλλευση, στην ισόρροπη ανάπτυξη μιας οικονομικής και κερδοφόρας παραγωγής με σεβασμό ως προς το περιβάλλον και την ασφάλεια τόσο του παραγωγού όσο και του τελικού χρήστη.

About us image
About us image
About us image

Πλεονεκτήματα εφαρμογής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης:

 • Προϊόντα με σήμανση ποιότητας / Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι μη πιστοποιημένων
 • Αύξηση παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και κερδοφορίας της γεωργικής εκμετάλλευσης που δε χρησιμοποιεί με αποτελεσματικό τρόπο τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τηρεί ελλιπή μέτρα ελέγχου εχθρών και ασθενειών
 • Σταθερή και αξιόπιστη απόδοση της παραγωγής
 • Μείωση κόστους παραγωγής
 • Προστασία της υγείας των παραγωγών από την ανεξέλεγκτη χρήση των εισροών
 • Διείσδυση σε νέες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό που απαιτούν πλέον πιστοποιημένα προϊόντα (αλυσίδες supermarkets), οι οποίες αναγνωρίζουν και είναι διατεθειμένες να πληρώσουν την ποιότητα
 • Διεύρυνση μεριδίου αγοράς / Διατήρηση και Ενδυνάμωση των ήδη υπαρχουσών συνεργασιών εν όψει των προκλήσεων της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς / Αύξηση εξαγωγικής εμπορικής δραστηριότητας
 • “Αναγνωρισμένη” στροφή στην παραγωγή και διακίνηση ασφαλών και πλήρως ελεγχόμενων, για τον καταναλωτή, προϊόντων αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητά τους
 • Αύξηση εμπιστοσύνης και πλήρης εξασφάλιση απαιτήσεων του καταναλωτή
 • Αναβαθμισμένη φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση που διασφαλίζει το γεωργικό περιβάλλον για τις επόμενες γενιές με σεβασμό και διατήρηση στους ωφέλιμους οργανισμούς, την πανίδα και χλωρίδα και τους υδάτινους πόρους
 • Προσαρμογή στα νέα δεδομένα μιας σύγχρονης και ποιοτικής ευρωπαϊκής γεωργικής πρακτικής