Online shop

ΜΑΒΡΙΚ 24EW 100 Κ.Ε.

PRODUCT CODE: 01-01-00060

Εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου στο νευρικό σύστημα των εντόμων. Διαθέτει πολύ καλή αρχική αποτελεσματικότητα και διάρκεια δράσης. Η πλήρης αποτελεσματικότητά του διαπιστώνεται περίπου 3 ημέρες μετά την εφαρμογή και διαρκεί μέχρι 14 ημέρες. Έχει παράλληλα και ακαρεοκτόνο δράση.

9.00

Quantity

Description

 • ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασµοί καλύψεως φυλλώµατος.
 • ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µέχρι τη µέση. Προσθέτουµε
  την απαιτούµενη ποσότητα του φαρµάκου αναδεύοντας. Προσθέτουµε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αποµακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσµατος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήµατα του ψεκαστικού, δύο-τρείς (2-3) φορές µε καθαρό νερό.
 • ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών µεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσµός
  των εντόµων και να µειώνεται ο αριθµός των εφαρµογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσµατικό έλεγχο. Να εφαρµόζεται σε
  εναλλαγή µε εντοµοκτόνα άλλων οµάδων µε διαφορετικό τρόπο δράσης.
 • ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό. Μην εκτελείτε χειρωνακτικές εργασίες στις ψεκασµένες καλλιέργειες πριν την πάροδο δύο ηµερών από τον τελευταίο ψεκασµό. Μετά την πάροδο δύο ηµερών, µπορείτε να εκτελέσετε χειρωνακτικές εργασίες φορώντας γάντια.
 • ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: ∆εν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις συνιστώµενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφαρµογής
 • Παρατηρήσεις:
  1) Έχει δευτερεύουσα δράση στις κινητές µορφές τετρανύχων.
  2) Στα µηλοειδή, πυρηνόκαρπα και αµπέλι, η δόση κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού να συνδυάζεται κατάλληλα µε τον όγκο του ψεκαστικού υγρού ώστε να µην ξεπερνιέται η µέγιστη δόση ανά στρέµµα.
  3) Ειδικά στα φοινικοειδή:
  α) Η χρήση του σκευάσµατος θα διενεργείται αποκλειστικά στα πλαίσια εφαρµογής της Απόφασης 2007/365/ΕΚ της Επιτροπής, όπως ισχύει. Αρµόδιες Υπηρεσίες για την εφαρµογή της εν λόγω Απόφασης είναι οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.
  β) Οι ∆ΑΟΚ, οι ∆ήµοι και οι υπεύθυνοι των συνεργείων που διενεργούν τους ψεκασµούς, υποχρεούνται να ειδοποιούν έγκαιρα τους µελισσοκόµους της περιοχής που πρόκειται να διενεργηθεί εφαρµογή του σκευάσµατος σε φοινικοειδή, µε κάθε πρόσφορο µέσο.
  γ) Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής και µέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να µην εισέρχονται άνθρωποι και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόµενη περιοχή.
  δ) Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση φεροµονικών παγίδων, αυτή να γίνεται µόνο µε το συντονισµό των αρµοδίων τοπικών αρχών.
  *∆εν έχει τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητα στη καφέ βρωµούσα της ροδακινιάς, της βερικοκιάς και του βαµβακιού και στη ∆ροσόφιλα της κερασιάς, της φράουλας και του αµπελιού. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσµατικότητα από την εφαρµογή του σκευάσµατος.
 • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η:
  Ηλίανθος: 60 ηµέρες. Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Εσπεριδοειδή, Σιτηρά (όπως αναφέρονται στο φάσµα δράσης),
  Ελαιοκράµβη: 30 ηµέρες.
  Αµπέλι (οινοποιήσιµα και επιτραπέζια): 21 ηµέρες.
  Πατάτα, Καρότο (Υ), Παντζάρι (Υ), Μαρούλι και λοιπά σαλατικά (Υ), Όσπρια (Υ) [Μπιζέλια, Φασόλια, Φακή, Κουκιά, Φάβα (Λαθούρι), Ρεβίθια], Ζαχαρότευτλα: 14 ηµέρες.
  Κερασιά: 10 ηµέρες.
  Αγγούρι (Υ), Αγγουράκι (Υ), Κολοκυθάκια (Υ), Φράουλα (Υ), Πεπόνι (Υ), Κουνουπίδι (Υ), Λάχανο (Υ), Λαχανάκια Βρυξελών (Υ), Μπιζέλι (Υ), Φασόλια (νωπά, χωρίς λοβό) (Υ), Αγκινάρα (Υ), Αγριαγκινάρα (Υ), Βαµβάκι, Μηδική: 7 ηµέρες.
  Μελιτζάνα (Υ): 3 ηµέρες.

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Additional information

Weight0.01 kg

New products